Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka.
Organizacja studiów podyplomowych jest ściśle związana z kwalifikacjami nauczyciela, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela
w przedszkolu (edukacja przedszkolna), oddziałach „zerowych” (o ile takie zostaną powołane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych),
do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej (pierwszy etap edukacji)
oraz w zakresie terapii pedagogicznej dziecka jako dodatkowego przedmiotu, który daje uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w zespołach przedszkolnych, grupach i klasach integracyjnych.
Połączenie danych specjalności z terapią pedagogiczną (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach), pozwala słuchaczom rozwinąć umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nie tylko z dzieckiem mającym różnego rodzaju trudności
w funkcjonowaniu w przedszkolu i klasach I-III, ale także doskonalą codzienną pracę nauczyciela z dzieckiem i jego środowiskiem. Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane.
Absolwent studiów podyplomowych posiada znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, terapii pedagogicznej, a także podstaw logopedii, i wspierania dziecka z zaburzeniami
w rozwoju. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, dydaktyczną i terapeutyczną w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III.
Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez nauczycieli
z różnych ośrodków akademickich z Polski, a także przez specjalistów (psychologów, pedagogów) z wieloletnim stażem czynnie pracujących w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
z terapią pedagogiczną dziecka realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń
i warsztatów. Dają słuchaczom możliwość weryfikowania teorii z praktyką pedagogiczną. Dlatego też, realizacja treści kształcenia jest ściśle powiązana
z realizacją praktyk *ogólnopedagogicznych, metodycznych oraz w zakresie terapii pedagogicznej dziecka.


Adresaci:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, a także dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania konkretnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) a nie posiadających przygotowania psychologiczno pedagogicznego i dydaktycznego w zakresie pracy z dzieckiem
w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III.

*istnieje możliwość zwolnienia z praktyk po uzgodnieniu warunków z opiekunem praktyk.


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-082, (95) 721 60 039
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00