Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z metodyką oddziaływań resocjalizacyjnych. Słuchacze uzyskują wiedzę
i umiejętności z zakresu opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą. Są również przygotowani do formułowania i wdrażania projektów skierowanych na zmianę człowieka. Słuchacze są przygotowani z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwenci studiów podyplomowych przygotowani są do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych.
Studia przeznaczone są:
1. Dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć kolejne kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia kolejnego rodzaju zajęć.
2. Dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, jednak zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, która może być wykorzystana w pracy zawodowej (np. ławnicy, prawnicy).
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Słuchacze uzyskują 60 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz odbycie i zaliczenie praktyki.

Główne umiejętności nabyte przez słuchaczy to m.in.:
• umiejętność wykonywania zadań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych,
• ogólna wiedza pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
• umiejętność prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych,
• umiejętność trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowanie,
• umiejętność opracowywania i przygotowywania programów profilaktycznych,
• umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych,
• umiejętność pracy zespołowej, kierowania zasobami ludzkimi i komunikowania się z otoczeniem.

Potencjalne miejsca zatrudnienia:
• zakłady poprawcze
• sądy
• schroniska dla nieletnich
• ośrodki szkolno-wychowawcze
• pogotowia opiekuńcze
• ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień
• zakłady resocjalizacyjne dla nieletnich
• ośrodki diagnostyczne
• ośrodki adaptacji społecznejProgram studiów podyplomowych obejmuje jeden moduł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012), który przygotowuje do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). [Moduł 4 cyt. Rozporządzenia]. Zakres przedmiotowy obejmuje:
• Przygotowanie w zakresie merytorycznym:
- Pedagogika resocjalizacyjna
- Europejski system resocjalizacji
- elementy psychiatrii
- zarządzanie placówką resocjalizacyjną
- profilaktyka zachowań nieprawidłowych
- profilaktyka uzależnień
• Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – 60 h.
- aksjologiczne podstawy resocjalizacji
- prawne podstawy resocjalizacji
- podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
- metodyka pracy resocjalizacyjnej
- readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
- młodzieżowe subkultury dewiacyjne
- psychopatologia
- warsztaty umiejętności wychowawczych
- warsztaty działań terapeutycznych w resocjalizacji
- seminarium dyplomowe
• Praktyka - 60 hDziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-082, (95) 721 60 039
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00