Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informatyka

Wydział: Wydział Techniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku Informatyka stwarzają możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W procesie edukacyjnym kształtowana jest osobowość zawodowa, którą przedstawia sylwetka absolwenta danej specjalności. Absolwenci kierunku studiów Informatyka są przygotowani do twórczej pracy zawodowej. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć również pracę w szkołach średnich, po przejściu dodatkowego szkolenia pedagogicznego, zaproponowanego przez macierzystą uczelnię.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadać będą podstawową wiedzę w obszarze podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Dodatkowo Absolwent będzie wyposażony w wiedzę z zakresu procesów planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku.
Absolwenci posiadać będą umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystywania najnowszych technologii oraz realizacji zadań w zespołach międzynarodowych.
Ponadto atrakcyjny program studiów zakłada, że wprowadzane specjalności na kierunku Informatyka tworzone będą w spo¬sób elastyczny, stosownie do rozwoju technologii informatycznych oraz tendencji rynku informatycznego. Wybrana specjalność pozwala będzie zrealizować własne oczekiwania odnośnie obszarów zastosowań informatyki.
W programie studiów, założono wybór jednej z pośród trzech specjalności: technologie multimedialne, mikroprocesorowe systemy sterowania i technologie internetowe.
technologie multimedialne
Po ukończeniu specjalności technologie multimedialne będziesz specjalistą zajmującym się:
• przetwarzaniem obrazu i dźwięku, tak w warunkach studyjnych jak i w środowisku Matlab pozwalającym przetwarzać obraz i dźwięk,
• nagrywaniem obrazu i dźwięku tak w studio nagrań jak i z poza studiem, by po nagraniu zrealizować montaż w profesjonalnej reżyserce,
• programowaniem i tworzeniem aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania,
• animacją i wizualizacją 3D, na potrzeby komputerowej wizualizacji, animacji i gier,
• wykorzystaniem poznanych technologii multimedialnych do tworzenia gier komputerowych.

Predyspozycje psychologiczne: dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, umie¬jętność logicznego rozumowania i koncentracji, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy w zespole, wyobraźnia i myślenie twórcze.

mikroprocesorowe systemy sterowania

Ukończenie specjalności mikroprocesorowe systemy sterowania pozwoli Ci na wykonywanie zadań w przyszłym zawodzie, takich jak:
• zastosowania układów programowalnych do celów sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w sprzęcie powszechnego użytku oraz aparaturze przemysłowej,
• projektowania systemów sterowania i automatycznej regulacji z wykorzysta¬niem sterowników PLC, programowania sterowników w oparciu o schematy drabinkowe i język IL,
• przetwarzania sygnałów w oparciu o numeryczne algorytmy implementowane w systemach mikroprocesorowych, wykorzystania komputerów PC do celów automatyki, sterowania
i pomiarów,
• wykorzystania interfejsów cyfrowych stosowanych w nowoczesnych urzą¬dzeniach przemysłowych
i aparaturze powszechnego użytku, programowa¬nia systemów mikroprocesorowych
w assemblerze oraz językach wysokiego poziomu, takich jak Bascom i C,
• posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomienio¬wymi,
• stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych do przetwa¬rzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych (np. pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.), wykorzystywanych w urządzeniach codziennego użytku.

Predyspozycje psychologiczne: uzdolnienia techniczne, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, wyobraźnia techniczna, chęć podążania za nowoś¬ciami technicznymi, umiejętność pracy
w zespole.

technologie internetowe
Po ukończeniu specjalności technologie internetowe będziesz specjalistą zajmującym się:
• programowaniem aplikacji internetowych i portali internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem oraz realizacji sze¬rokiej gamy usług,
• programowaniem urządzeń przenośnych np. w środowisku Windows,
• projektowaniem i wdrażaniem sieci typu WAN, uwzględniając elementy bez¬pieczeństwa w sieci,
• konfiguracją i obsługą urządzeń mobilnych (np. PDAMioP550),instalacją konfiguracją i obsługą urządzeń mobilnych (PDA Mio P550 ), instalacją i konfiguracja modułów GPS,
• profesjonalnym korzystaniem z bogatego zasobu narządzi i technologii Google np. Google, Google maps, Google API,
• oprogramowaniem i wdrażaniem systemów typu CMS,
• podstawami projektowania rozproszonych i obiektowych baz danych.

Predyspozycje psychologiczne: dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, umie¬jętność logicznego rozumowania i koncentracji, chęć podążania za nowościami technicznymi, umiejętność pracy
w zespole, wyobraźnia i myślenie twórcze.
W programie studiów przewidziano także moduły przedmiotów do wyboru, wzbogacające zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenta, i wprowadzone z myślą o indywidualnych zainteresowaniach studenta jak i potrzebach rynku pracy. Propozycje tematów modułów będą dostosowywane do zmieniających się potrzeb studentów i otoczenia gospodarczego. Program studiów przewiduje możliwość wyboru modułu przedmiotów o tematyce: technologie komunikacji, zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach, zaawansowane programowanie gier komputerowych, E – administracja.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Technicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-097
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00