Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział: Wydział Techniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Inżynieria bezpieczeństwa jako nauka związana z inżynierią materiałową, inżynierią środowiska, mechaniką, budową i eksploatacją maszyn, informatyką, ukierunkowana jest na szeroko pojęte bezpieczeństwo materiałów, urządzeń oraz procesów.

Inżynieria bezpieczeństwa zajmuje się przygotowaniem do projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa, wykonywania analiz ryzyk, ich identyfikowaniu i zapobieganiu im, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych, oraz kontrolowania przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa, prowadzenie badań okoliczności awarii i wypadków, prowadzenia szkoleń, zakresie kontaktów społecznych – funkcje organizatorskie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Inżynieria bezpieczeństwa stwarza możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej i specjalistycznej w zakresie znajomości podstawowych metod, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Szansa nabycia umiejętności wiąże się z procesami planowania i realizacji eksperymentów w procesie przygotowania, tak z udziałem metod stymulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku a także oceny przydatności stosowanych metod i narzędzi oraz kształtowania osobowości zawodowej, świadomej ważności społecznych skutków działalności inżynierskiej.

bezpieczeństwo systemów informatycznych
Program kształcenia na specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych umożliwia poznanie metod sprawnego funkcjonowania firmy, które potrzebują zarówno bezpiecznego przechowywania informacji, jak i kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu nieprzerwanej pracy.

Dobór treści pozwala na kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań prawnych oraz zabezpieczających bazy danych. Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, laboratoriów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie inżynierskie podczas praktyk studenckich w firmach gorzowskich i poza granicami kraju.

W programie zwrócono uwagę na interdyscyplinarne widzenie rzeczywistości oraz zajęcia integrujące wiedzę z umiejętnościami. Równoległa teoretyczna i praktyczna forma kształcenia wyrabia w studentach zdolność prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych działań inżynierskich, m.in. działań polegających na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej i technicznej.

bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych
Program kształcenia na specjalności bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych umożliwia poznanie zasad przestrzegania bezpieczeństwa obsługi maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych oraz zasady funkcjonowania sytemu bezpieczeństwa nad maszynami, urządzeniami i systemami przemysłowymi.

Program zakłada integrację wiedzy studentów z ich umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi. Studenci przygotowani zostaną do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie monitorowania, procesów decyzyjnych, eksploatacji i diagnostyki systemów i urządzeń oraz sposobów zarządzania nimi i inżynierią eksploatacji tych urządzeń. Kształcenie zostanie zrealizowane w formie: wykładów, laboratoriów i projektów. Studenci nabędą umiejętność opracowywania strategii zarządzania bezpieczeństwem i działań wspierających niezawodność systemów przemysłowych.


Program studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przewiduje realizację modułu przedmiotów do wyboru, wzbogacające zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenta i są wprowadzone z myślą o potrzebach otoczenia gospodarczego i realizacji innowacyjnych działań. Student ma do wyboru jeden z modułów przedmiotów o tematyce: zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, technologie komunikacji, metodyka badań inżynierskich oraz zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach.
ENERGETYKA – NOWY KIERUNEK, przyjęcia na kierunek po uzyskaniu zgody
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego

Absolwenci studiów I stopnia kierunku energetyka otrzymają tytuł zawodowy inżyniera. Podczas studiów będą mieli możliwość poznania najnowocześniejszych technologii w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Studia na tym kierunku zapewnią wykształcenie specjalistów, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym i efektywnym wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykształcenie to jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych proces kształcenia obejmuje przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe na dwóch specjalnościach: elektroenergetyka oraz odnawialne źródła energii.

elektroenergetyka

Absolwenci specjalności elektroenergetyka będą przygotowani do:
• prowadzenia procesów jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych w zakładach przesyłu i dystrybucji energii;
• projektowania urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny, wymienniki ciepła, kotły;
• pracy w firmach doradczych, instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego;
• prowadzenia badań procesów przetwarzania energii, modernizacji procesów, maszyn i urządzeń energetycznych oraz wdrażania nowych technologii;
• sterowania i automatyzacji systemów i urządzeń energetycznych;
• monitorowania i nadzorowania działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów;
• tworzenia i zarządzania małymi firmami sektora energetycznego.

odnawialne źródła energii

Absolwenci specjalności odnawialne źródła energii będą przygotowani do:
• prowadzenia procesów jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych w zakładach przetwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, oraz w przedsiębiorstwach energetyki rozproszonej;
• projektowania i budowy urządzeń i systemów z odnawialnymi źródłami energii;
• pracy w firmach doradczych, instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego;
• prowadzenia modernizacji procesów i urządzeń energetycznych oraz wdrażania nowych technologii zwłaszcza wykorzystujących odnawialne źródła energii;
• sterowania i automatyzacji systemów i urządzeń energetyki odnawialnej;
• monitorowania i nadzorowania działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów;
• tworzenia i zarządzania małymi firmami sektora energetyki rozproszonej.

Absolwenci będą więc przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, ale również jako specjaliści w dziedzinie energetyki w jednostkach samorządu. Zatrudnieniem absolwentów tego kierunku będą również zainteresowane elektrociepłownie miejskie oraz firmy sektora budowlanego.

Studiujący na kierunku energetyka po ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu będą mieli możliwość, uzyskania wymaganych „Prawem energetycznym” zawodowych świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru (E, D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Technicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-097
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00