Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydziały zamiejscowe

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. +48 42 631 58 01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Opis kierunku

AAzwiń
doradztwo zawodowe i personalne» »

W czasie studiów na tej specjalności Student zdobywa umiejętności pozwalające mu na udzielanie pomocy w wyborze zawodu przez uczniów oraz w wspieraniu osób dorosłych w podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Dzięki teoretycznej wiedzy popartej praktykami studenckimi studia przygotowują do pracy w różnych placówkach systemu edukacji i resortu pracy.

Student nabywa przygotowanie pedagogiczne (w myśl Rozporządzenia MEN), jest przygotowany do pomocy osobom bezrobotnym oraz absolwentom wchodzącym na rynek pracy, jest wyposażony w kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku doradcy w zakresie planowania kariery zawodowej młodzieży, osób dorosłych, wspomagania rozwoju i udzielania pomocy w zawodowych sytuacjach kryzysowych.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe upoważniają Absolwenta do podjęcia pracy w charakterze:

szkolnego doradcy zawodowego,
pracownika administracyjno-kadrowego w urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy, zajmujących się doradztwem zawodowym,
doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
pedagoga lub psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
doradcy zawodowego w studenckich biurach karier.

edukacja wczesnoszkolna» »

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym - zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno - wychowawczego na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznaje się ze szczegółowymi metodykami niezbędnymi w pracy nauczyciela w szkole, posiada niezbędną wiedzę psychologiczną w zakresie prawidłowości rozwojowych dziecka, potrafi diagnozować problemy dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające.

Student specjalności edukacja wczesnoszkolna nabywa przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie. Absolwent może podjąć pracę w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych (klasy I-III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne)
pedagogika resocjalizacyjna» »

Student w trakcie realizacji programu na tej specjalności nabywa umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (oraz dziedzin z nią związanych) w procesie planowania pracy z dziećmi z ryzykiem zachowań patologicznych społecznie, młodzieżą niedostosowaną oraz dorosłymi przestępcami. Nabywa umiejętności planowania oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, zdobywa wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę dla doskonalenia i nabywania kwalifikacji w zakresie pracy socjoterapeutycznej. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy opiekuńczo–wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie oraz dorosłymi, którzy złamali normy prawne i obyczajowe.

Absolwent nabywa przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN), umiejętności sporządzania pedagogicznej diagnozy resocjalizacyjnej, planowania i realizowania oddziaływań resocjalizacyjnych (opiekuńczych, wychowawczych
i terapeutycznych) w warunkach zarówno instytucji zamkniętych, jak i w środowisku otwartym, które upoważniają go do podjęcia pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego w takich placówkach i instytucjach, jak:

Zakłady Poprawcze,
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii,
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,
Zakłady Karne,
Ośrodki Kuratorskie,
świetlice środowiskowe,
ogniska wychowawcze,
ośrodki pomocy społeczno – wychowawczej,
organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie
Sądy (Kurator sądowy).

wychowanie przedszkolne» »

Absolwent specjalizacji wychowanie przedszkolne posiada przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Program obejmuje tradycyjną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, a także kształcenie w zakresie przygotowania do pisania, czytania i liczenia, a także wyposaża w innowacyjne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Student zdobywa umiejętności z takich przedmiotów jak: drama i pedagogika zabawy, które wpływają na pogłębienie kompetencji pedagogicznych absolwenta. Absolwent posiada umiejętności do prowadzenia zajęć ruchowych, jako uzupełnienia zajęć realizowanych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Posiada przygotowanie do kompleksowej roli nauczyciela w procesie przygotowania dziecka do nauki szkolnej i realizacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych zadań przedszkola. W związku z tym zna funkcje przedszkola i wynikający z nich całokształt czynności zawodowych nauczyciela, zna potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka w wieku przedszkolnym, aby prawidłowo kierować procesem rozwoju, świadomie i twórczo stosować w praktyce wiedzę teoretyczną, budować wizję samego siebie jako nauczyciela, wyzwalać inwencję pedagogiczną oraz wyrażać gotowość ustawicznego kształcenia się. Absolwent może ubiegać się o pracę w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, fundacjach i organizacjach działających na rzecz małego dziecka.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja Online - Potrzebujesz kliku minut, aby zapisać się na studia! Po wprowadzeniu swoich danych nasz system wygeneruje dla Ciebie dokumenty z Twoimi danymi. Wystarczy je wydrukować i przesłać na adres Biura rekrutacji.

Krok po kroku:

Rejestrujesz się na stronie https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/
Na podany przez Ciebie adres e-mail przesyłamy dane do Twojego pierwszego zalogowania.
Po zalogowaniu wprowadzasz pozostałe niezbędne dane dotyczące Ciebie oraz wybranych studiów
System wprowadza Twoje dane, otrzymujesz dostęp do Wirtualnego Pokoju Studenta i stamtąd w łatwy sposób pobierasz i drukujesz dokumenty. Możesz je przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/

Opłaty

AAzwiń
Zapraszamy do kontaktu z biurem

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Zamiejscowy i Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AHE w Wodzisławiu Śląskim

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00, piątek przed zjazdem 8.00 - 18.00
Sobota: 7.30 - 15.30 (tylko podczas zjazdów, pozostałe nieczynne)
Niedziela: 7.30 - 15.30 (tylko podczas zjazdów, pozostałe nieczynne)

Kontakt telefoniczny/fax
00 48 (32) 661 11 46
00 48 (32) 661 11 48
fax: (32) 494 42 66
E-mail: wodzislaw@ahe.lodz.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
tel.: + 48 (32) 661 11 46
tel.: + 48 (32) 661 11 48
e-mail: wodzislaw@ahe.lodz.pl

http://www.ahe.lodz.pl/wodzislaw