Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia magisterskie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia, stacjonarne wykazuje się znajomością sztuki współczesnej, zagadnień kultury medialnej oraz krytyki artystycznej. Posiada umiejętność projektowania i realizacji zespołowych działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki: organizowania imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Zna zagadnienia edukacji artystycznej, psychologii twórczości oraz arteterapii i potrafi je wykorzystywać w praktyce w ramach projektów artystyczno-edukacyjnych. Ma wiedzę dotyczącą technik multimedialnych i kształtowania otoczenia. Posiada rozwiniętą osobowość twórczą, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w wybranej specjalności artystycznej, która obejmuje cały tok dwuletnich studiów (specjalność jest uruchamiana przy zapisie na studia, gdy wybierze ją co najmniej 14 osób).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Absolwent specjalności rzeźba i formy przestrzenne posiada zaawansowane umiejętności w zakresie rzeźby, projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, renowacji rzeźby i detali architektonicznych oraz szkła artystycznego. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach, konstruować obiekty przestrzenne pełnoplastyczne i reliefowe. Jest zdolny do profesjonalnego kreowania przekazu artystycznego w postaci angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich.

Absolwent specjalności ceramika artystycznaposiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych. Swobodnie porusza się wśród zagadnień i problemów ceramicznych zarówno w aspekcie artystycznym jak technologicznym i warsztatowym. Posiada kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonania ceramiki użytkowej.

Absolwent specjalności szkło artystyczne posiada umiejętności podejmowania działań kreacyjnych, w których szkło jest głównym środkiem dla wyrażania koncepcji twórczych i aranżacji przestrzeni w architekturze.

Absolwent specjalności grafika potrafi swobodnie posługiwać się warsztatowymi technikami druku artystycznego. W zakresie projektowania potrafi budować komunikaty wizualne z zastosowaniem graficznej interpretacji pojęć i znajomością typografii. Jest zdolny do twórczej pracy na gruncie grafiki warsztatowej oraz grafiki projektowej.

Absolwent specjalności malarstwo posiada umiejętności w zakresie różnorodnych technik malarskich. Potrafi stosować innowacyjne metody kreacji obrazu malarskiego wychodzące poza utarte schematy koncepcyjne i warsztatowe, wykorzystując media fotograficzne i elektroniczne.

Absolwent specjalności fotografia posiada kwalifikacje w zakresie fotografii artystycznej oraz użytkowej. Potrafi za pomocą fotografii wyrażać własne koncepcje twórcze. Jest zdolny do posługiwania się indywidualnym językiem wizualnym i autorską ekspresją komunikatu o cechach uniwersalnych.

Absolwent specjalności intermedia posiada umiejętność łączenia różnorodnych mediów tradycyjnych i współczesnych. Potrafi świadomie posługiwać się technikami multimedialnymi i audiowizualnymi, stosować interdyscyplinarne formy wizualne w profesjonalnym przekazie artystycznym.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce, w zakresie sztuk plastycznych.

Umiejętności artystyczne absolwenta w powiązaniu z jego wiedzą i kompetencjami ogólnymi składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki, zajęć artystycznych, przedmiotów zawodowych artystycznych zgodnych z ukończoną specjalnością – na poziomie gimnazjum i szkoły średniej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć zatrudnienie m.in. jako:

artysta plastyk,
kurator wystaw,
krytyk sztuki,
animator kultury,
nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, przedmiotów zawodowych artystycznych,
projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537-69-00
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl


Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537-69-01
e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl