Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Malarstwo - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów), obejmują 4110 godzin dydaktycznych oraz uczestnictwo w plenerach malarskich.

Studia kończą się realizacją i obroną dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Studia na kierunku malarstwo to oferta skierowana do wrażliwych i kreatywnych osób pragnących prowadzić samodzielną pracę twórczą w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji jak malarstwo cyfrowe, intermedia, mural, eko-art.

Specjalność stuka obrazu koncentruje się na różnych formach kreacji artystycznej, zaś specjalność malarstwo użytkowe przygotowuje do podejmowania wyzwań artystycznych o charakterze utylitarnym na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie usług plastycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

malarstwo,
rysunek,
malarstwo cyfrowe,
laboratorium obrazu,
technologia malarstwa,
mural,
mozaika,
intermedia,
fotografia,
multimedia.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Sztuka obrazu
Malarstwo użytkowe
Specjalności uruchamia się od V semestru (jeśli wybierze je odpowiednia liczba osób).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Absolwent specjalności sztuka obrazu posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego, rysunku, działań intermedialnych, malarstwa eksperymentalnego oraz sztuki papieru i włókna. Posiada zdolność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich oraz pokrewnych środków ekspresji.

Absolwent specjalności malarstwo użytkowe posiada szerokie umiejętności w zakresie cyfrowych technik malarskich i rysunkowych, a także muralu, witrażu, mozaiki i malarskich technik dekoracyjnych. Jest przygotowany do podejmowania zawodu ilustratora, dekoratora itp.

Absolwent posiada także praktyczne umiejętności w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych, które nabywa w ramach przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych (rzeźba, ceramika, grafika, fotografia, multimedia, eko-art). Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, sztuki współczesnej, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań przestrzeni publicznej, w obszarze animacji kultury, wystawiennictwa i promocji sztuki.

Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych i nauk o sztuce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł:

prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
pracować jako ilustrator / dekorator / projektant w firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer
pracować jako animator kultury / kurator wystaw / marszand organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne,
pracować jako promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
Nasi absolwenci kierunku malarstwo poza powyższymi wykonują również następujące zawody:

nauczyciel akademicki,
nauczyciel,
instruktor,
grafik komputerowy,
projektant wnętrz,
twórca filmów artystycznych,
tatuator,
menedżer kultury.
Możliwości rozwoju

Wydział Artystyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

kołach naukowych związanych z poszczególnymi dyscyplinami artystycznymi:
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne w zakresie MALARSTWA
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Warsztatowej FRAKCJA SUCHA
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KOŁOMYJA
Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne
Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy
plenerach, warsztatach
prowadzeniu studenckiej galerii Kont
pracach samorządu studenckiego
przedsięwzięciach artystycznych realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi jak fundacje, stowarzyszenia, galerie itp.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537-69-00
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl


Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537-69-01
e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl