Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Biotechnologia - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS

Celem studiów I stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Biochemia
Biologia molekularna
Genetyka
Inżynieria genetyczna
Inżynieria procesów biotechnologicznych
Język angielski B2 ESOKJ
Mikrobiologia przemysłowa
Podstawy bioinformatyki
Technologia informacyjna
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Bez podziału na specjalności.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku biotechnologia:

Posiada ogólną wiedzę biologiczną opartą o nauki ścisłe i uzupełnioną o wiedzę w zakresie biotechnologii.
Ma szczegółową wiedzę o organizmach roślinnych i zwierzęcych produkujących substancje biologiczne czynne, zna metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową.
Zna podstawowe metody instrumentalne i analityczne przydatne do analizy i oceny produktów końcowych bioprocesów; zna zasady bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.
Umie wykonać podstawowe eksperymenty in vitro z zakresu inżynierii genetycznej, potrafi opisać i krytycznie zinterpretować uzyskane wyniki.
Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy (także anglojęzycznych) – podręczników akademickich, zasobów bibliotecznych, sieciowych portali naukowych, bioinformatycznych baz danych.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia w zakresie biotechnologii lub innej dyscypliny nauk biologicznych.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
firmach biotechnologicznych
firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
parkach naukowo-technologicznych
firmach kosmetycznych
firmach farmaceutycznych
placówkach i instytucjach naukowych
firmach doradczych i szkoleniowych
zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności
w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego.
Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje studentom możliwość:

realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych:
Mikrobiologów
Biologów
Biochemików
Biotechnologów
Neurobiologów
Fotografii Przyrodniczej
uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność grzybów, prowadzą monitoring nietoperzy, rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej,
uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków,
udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników,
uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA),
udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin – Fascination of Plant Day, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", Warsztaty fotografii przyrodniczej „Szeroki kąt",
prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym itp.,
odbycia praktyk zawodowych m.in. w: Samodzielnych Publicznych Zespołach Opieki Zdrowotnej, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Przedsiębiorstwie Dystrybucji Farmaceutycznej, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin,
odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+.
Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho, z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 68 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat

telefon: 81 537 52 16

telefon: 81 537 52 15

telefon: 81 537 52 14

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl