Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Zarządzanie jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent będzie posiadał umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie, jak:

Mikroekonomia,
Makroekonomia,
Informatyka i systemy informacyjne zarządzania,
Matematyka dla ekonomistów,
Podstawy zarządzania,
Nauki o organizacji,
Zarządzanie projektami,
Zarządzanie kapitałem ludzkim,
Metody zarządzania,
Zarządzanie jakością,
Zarządzanie wiedzą,
Marketing,
Rachunkowość,
Gra kierownicza,
Trening interpersonalny,
Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).
Szczegółowy program studiów z zarządzania

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej - opis specjalizacji
Zarządzanie przedsiębiorstwem - opis specjalizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis specjalizacji
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od V semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów organizacji,
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych,
potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów organizacji,
ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
jest przygotowany do kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę m.in. w:

firmach konsultingowych,
agencjach marketingowych i reklamowych,
przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations itp.
Absolwent kierunku zarządzanie będzie mógł objąć stanowisko m.in.:

specjalisty organizacji i zarządzania,
menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
specjalisty ds. analiz i sprawozdawczości,
kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa.
Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju:

Rozwój zainteresowań naukowych umożliwia czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, e-miesięcznik „Ekonomista UMCS” czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego.
Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów, występujących w praktyce gospodarczej.
Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych.
Studenci Wydziału uczestniczą w szkoleniach, przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych oraz w kursach rachunkowości komputerowej.
Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management).
Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swoją wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’).
W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania, w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”.
Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowe doświadczenia i nawiązują nowe znajomości.
Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub squash o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej znajduje się kilku aktywnych sportowców i trenerów, a także motocykliści, prezenterzy radiowi, fani różnych rodzajów muzyki, podróżnicy oraz społecznicy.
Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów.
Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Ekonomalia, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, oraz w akcje charytatywne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
e-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl