Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Socjologia jest kierunkiem studiów, w ramach którego największy nacisk kładziony jest na poznanie i zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA. Studia mają profil praktyczny, dlatego bardzo ważne są dla nas praktyki zawodowe. Można je realizować w różnych instytucjach i organizacjach, z którymi współpracujemy.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Mikro i Markostruktury Społeczne,
Metody i Techniki Badań Socjologicznych,
Socjotechnika,
Antropologia kulturowa,
Zarządzanie Projektami,
Absolwent na rynku pracy.
Szczegółowy program studiów

Ten sam program studiów oferujemy w dwóch formułach:

standardowej – dla maturzystów i obecnych studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy (zajęcia przed i po południu)
formule 40+ - dla osób aktywnych zawodowo, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, godząc pracę z nauką (zajęcia tylko popołudniami, część zajęć on-line).
Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Analityk zjawisk społecznych
Organizator społeczności lokalnej
Zarządzanie innowacyjne
Podział na specjalności odbywa się pod koniec II semestru studiów.

Analityk zjawisk społecznych

W ramach specjalności studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań i analiz społecznych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu statystyki społecznej, badań marketingowych, stosowanych technik informatycznych. Mogą z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach zajmujących się badaniami rynkowymi czy też w agencjach marketingowych.

Organizator społeczności lokalnej

Specjalność skoncentrowana jest wokół zagadnień polityki społecznej w perspektywie lokalnej. Studenci zyskują umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania efektywnych strategii naprawczych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, nowoczesnej pracy socjalnej czy komunikacji interpersonalnej. Wybór tej ścieżki tematycznej dostarcza kwalifikacji niezbędnych do pracy w organizacjach pozarządowych i w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Zarządzanie innowacyjne

Specjalność największy nacisk kładzie na nowoczesne metody zarządzania i innowacyjnych technik komunikacyjnych. Studenci nabywają umiejętności pracy zespołowej, stosowania nowoczesnych technik reklamowych i PR, uczą się zarządzania przez coaching oraz kreatywnego podejścia biznesowego. Po ukończeniu tej specjalności mogą być zatrudnieni jako specjaliści w działach HR (Human Resources), jako eksperci ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych czy działach PR (Public Relations).

Praktyczne umiejętności kształtowane są również w ramach jednego z bloków obowiązkowych – Projekty społeczne. Wszyscy studenci zyskują zaawansowane kompetencje z zakresu pisania projektów społecznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wybranych celów, a także zarządzania projektem po zdobyciu finansowania. Te umiejętności pozwolą im w przyszłości zdobyć przewagę na rynku pracy.

Absolwent studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające kontynuację studiów na stopniu drugim.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

ma podstawową wiedzę na temat historii socjologii i relacji socjologii z innymi dyscyplinami nauki, zna współczesne teorie socjologiczne,
posiada podstawową wiedzę z zakresu struktur, systemów społecznych i procesów (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), dynamiki współczesnych społeczeństw oraz problemów społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej,
posiada podstawową wiedzę na temat zasad projektowania i realizacji badań socjologicznych,
zna podstawowe metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych,
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując zdobytą wiedzę, właściwą dla studiowanego kierunku,
posiada umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka zdrowotnego),
przeprowadza podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, ,
projektuje i realizuje proste badania o charakterze ilościowym i jakościowym, stosuje zróżnicowane techniki gromadzenia danych,
jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach non-profit,
posiada umiejętność identyfikowania problemów społecznych na poziomie lokalnym oraz potrafi zaproponować sposoby ich rozwiązywania,
wykazuje gotowość do aktywnego uczestnictwa w zespołach i organizacjach realizujących cele społeczne,
jest otwarty na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozumie potrzebę uczenia przez całe życie.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą,
administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach),
korporacjach biznesowych i medialnych,
firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources),
dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym,
instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Instututu Filozofii:

Krystyna Kozłowska
Tel. 81 537 54 81, fax 81 537 54 81
E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 10.00-14.00


Sekretariat Instytutu Socjologii:

mgr Agnieszka Pawłowicz
Tel/fax: (81) 537 28 -88
E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 26