Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie w politykach publicznych

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Zarządzanie w politykach publicznych (ang. public policy) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. To nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Studia posiadają profil praktyczny i program praktyk zawodowych, realizowanych w instytucjach i organizacjach, współpracujących z Uniwersytetem.

Hasło, które towarzyszy naszym studentom to ROZWÓJ PRZEZ DZIAŁANIE.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie, jak:

Polskie doświadczenia z polityką publiczną,
Aktorzy polityk publicznych,
Elementy socjologii polityki,
Gromadzenie i przetwarzanie danych,
Metody ewaluacyjne,
Prawo w politykach publicznych,
Unia Europejska: instytucje i system prawny,
Instytucje życia publicznego - wizyty studyjne,
Zarządzanie strategiczne,
Zarządzanie kapitałem ludzkim,
Projekt społeczny.
Szczegółowy program studiów zarządzanie w politykach publicznych

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Każdy student wybiera 2 spośród 5 modułów:

Polityka gospodarcza
Polityka regionalna
Polityka zdrowotna
Polityka kulturalna i edukacyjna
Migracje i polityka migracyjna UE
Wybór modułów odbywa się na III semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z czterech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta

Założonym efektem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności, polegających na głębszym zrozumieniu specyfiki określonych polityk publicznych, doskonaleniu jakości polityk, ewaluacji wyników polityk, zrozumieniu środków realizacji polityk i pokazaniu zachodzących w nich procesów. Celem głównym jest zdobycie wiedzy o uwarunkowaniach stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania oraz efektów działań publicznych, podejmowanych w danych politykach. Istotna jest przy tym znajomość ekonomicznego, społecznego, w tym regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań.

Absolwent po ukończeniu studiów:

ma ogólną wiedzę teoretyczną i faktograficzną niezbędną dla studiowanego kierunku, w zakresie wybranych aspektów dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w ramach: filozofii, socjologii, nauki o polityce, ekonomii, nauki o administracji, prawa, finansów;
posiada ogólną wiedzę dotyczącą typologii polityk publicznych, ich genezy i stylów uprawiania oraz zakresu zarządzania publicznego;
posiada wiedzę na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i w wymiarach: przestrzennym, sektorowym i horyzontalnym;
posiada wiedzę o: kluczowych fazach polityki publicznej, od identyfikacji po ich ewaluację, o mechanizmach funkcjonowania agendy, zasadach procesu decyzyjnego i mechanizmach formułowania oraz wdrażania rozwiązań,a także instrumentach działania w politykach publicznych;
posiada kompendium wiedzy o charakterystyce działań w publicznych w Polsce, roli pozarządowych interesariuszy polityk, roli administracji publicznej w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych;
zna zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań;
zna zasady analizy danych ilościowych i jakościowych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań;
potrafi badać i analizować problemy publiczne na podstawowym i średnim poziomie złożoności, wskazywać na ich kluczowe aspekty i uwarunkowania, powiązania z pokrewnymi zagadnieniami;
realizuje różnego rodzaju zadania, wynikające z podjęcia pracy zawodowej;
projektuje podstawowe badania ewaluacyjne, przygotowuje plany przedsięwzięć ewaluacyjnych;
samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje rozwiązanie problemów, wykorzystując specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów „Polityka publiczna”;
potrafi prezentować wnioski z badań ewaluacyjnych i planów badan ewaluacyjnych;
posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 oraz innym wybranym językiem nowożytnym na poziomie co najmniej B2;
nawiązuje kontakty międzyludzkie, umożliwiające włączanie się w sieci społeczne;
wykazuje gotowość do pracy w zespole kierowanym przez doświadczonego pracownika;
jest gotowy podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe), w kraju i za granicą;
posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę m.in. w:

urzędach administracji publicznej,
instytucjach obywatelskich i biznesowych,
w firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych,
w sektorze pozarządowym,
w instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.
Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Samorządzie Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii,
praktykach zawodowych (w instytucjach i organizacjach z Lublina i okolic, np. Lubelskim Urządzie Wojewódzkim, Urządzie Marszałkowskim w Lublinie, lubelskim oddziale Telewizji Polskiej SA, Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, urzędach miast i gmin z terenu województwa lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie i wielu innych).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Instututu Filozofii:

Krystyna Kozłowska
Tel. 81 537 54 81, fax 81 537 54 81
E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 10.00-14.00


Sekretariat Instytutu Socjologii:

mgr Agnieszka Pawłowicz
Tel/fax: (81) 537 28 -88
E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 26