Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kognitywistyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studenci kierunku kognitywistyka zdobywają wiedzę obejmującą funkcjonowanie ludzkiego umysłu na poziomach: psychologicznym, neurobiologicznym, językowym; uczą się modelować procesy umysłowe z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji oraz wykorzystywać wiedzę w analizie szeroko rozumianej komunikacji. Wyróżnikiem studiów Kognitywistyka prowadzonych na UMCS jest nacisk na badania nad językiem i komunikacją oraz nad sztuczną inteligencją. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym (część zajęć prowadzona jest w języku angielskim) Zajęcia prowadzić będą pracownicy Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Zakładu Logopedii, Katedry Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

logika,
technologie informacyjne (podstawy administrowania serwerem i usługami w środowisku systemu Linux, tworzenie i redagowanie serwisów internetowych),
programowanie (Lisp, Prolog),
sieci neuronowe,
systemy eksperckie,
językoznawstwo kognitywne,
teoria komunikacji,
analizy semiotyczne.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Sztuczna inteligencja i logika:

pecjalność pozwala studentom zapoznać się w rozszerzonym zakresie z podstawami logicznymi sztucznej inteligencji, metodami rozwiązywania problemów, poznać dokładnie specjalne języki programowania (Lisp, Prolog) wykorzystywane w badaniach nad sztuczną inteligencją czy zaawansowane architektury poznawcze. Pod okiem specjalistów z Instytutu Informatyki studenci poznają i przećwiczą modelowanie funkcjonowania mózgu w postaci tzw. sieci neuronowych.


Znak, język, komunikacja:

specjalność pozwala zrozumieć posługiwanie się znakami (w tym językiem) w kategoriach poznawania świata (semiotyka, językoznawstwo kognitywne), jak znaki wpływają na nasz obraz świata oraz w jaki sposób za pomocą języka i znaków kreować obrazy rzeczywistości (np. w reklamie czy PR), a nawet manipulować odbiorcami. Studenci będą mieli okazję analizować artykuły prasowe, dzieła sztuki, utwory literackie, strony internetowe czy przekazy reklamowe pod kątem wykorzystywanych znaków (analizy semiotyczne).

Studenci wybierają specjalności od II semestru.

Sylwetka Absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada wiedzę zawodową z zakresu podstaw administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, programowania,
posiada wiedzę dotyczącą zasad komunikacji społecznej,
posiada podstawy teoretyczne z zakresu sztucznej inteligencji, filozofii umysłu, logiki, semiotyki, lingwistyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy,
posiada umiejętności obsługi wolnego oprogramowania, analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów, głębokiego rozumienia przekazów medialnych i komunikacji społecznej.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

sektorze IT,
agencjach reklamowych i public relations,
firmach brokerskich,
instytutach naukowych.
Możliwości rozwoju

Koło Kognitywistyki UMCS,
ERASMUS: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami w Hiszpanii, Wielkiej Brytanji, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki,
Program wymiany studenckiej MOST.
Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Koło Naukowe Estetyków,
Koło Naukowe Studentów Socjologii,
Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji,
Koło Naukowe Badania Religii,
Koło Naukowe Europeistyki UMCS,
Koło naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Instututu Filozofii:

Krystyna Kozłowska
Tel. 81 537 54 81, fax 81 537 54 81
E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 10.00-14.00


Sekretariat Instytutu Socjologii:

mgr Agnieszka Pawłowicz
Tel/fax: (81) 537 28 -88
E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 26