Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kreatywność społeczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy w skali kraju kierunek studiów na poziomie licencjackim. Studia są adresowane do osób, które chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności oraz kompetencje wysoko cenione w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, a także na współczesnym rynku pracy - takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

sfera publiczna,
psychologia kreatywności,
psychologia osobowości i motywacji,
psychologia interakcji społecznych,
kreatywność w biznesie,
kreatywność w socjotechnikach,
antropologia pragmatyczna,
estetyka performatywna,
filozofia działania kreatywnego,
współczesne filozofie polityki,
media w sferze publicznej,
warsztaty kreatywności i komunikacji,
pozyskiwanie i analiza informacji,
emisja głosu,
przygotowanie do wystąpień publicznych.
Od drugiego semestru studenci wybierają także interesujące ich przedmioty z bogatej oferty zajęć fakultatywnych.

Szczegółowy program studiów

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

zna mechanizmy rządzące funkcjonowaniem różnych obszarów kultury i sfery publicznej,
ma interdyscyplinarną wiedzę antropologiczną,
ma wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których się opiera sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne,
zna teoretyczne i praktyczne zasady racjonalnego i skutecznego działania,
zna najnowsze filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne teorie kreatywności,
umie kreatywnie myśleć i działać w różnych obszarach życia społecznego,
potrafi wykorzystywać praktycznie osiągnięcia nauk humanistycznych i społecznych w celu analizy,,
modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych i społecznych,
umie współpracować w zespołach kreatywnych,
zna podstawy praktycznego stosowania logiki,
umie racjonalnie i przekonująco argumentować,
ma podstawowe kompetencje praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania, prakseologii oraz operowania informacją,
ma rozwinięte umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego,
ma wykształcone podstawowe zdolności badawcze, takie jak umiejętność gromadzenia danych i ich krytycznej analizy, zdolność właściwego rozpoznawania problemów teoretycznych i praktycznych oraz znajdowania dróg ich rozwiązywania,
jest przygotowany do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach studiów magisterskich,
dysponuje doświadczeniem zawodowym uzyskanym w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk.
Możliwości zatrudniania

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

trener kreatywności,
agent reklamy,
specjalista ds. wizerunku,
innobroker,
kreator, organizator lub rzecznik instytucji publicznych,
animator i lider ruchów społecznych,
konsultant w przemysłach kreatywnych,
lider i konsultant ruchów politycznych,
specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego,
doradca personalny.
Możliwości rozwoju

Studenci kreatywności społecznej mogą kształtować i doskonalić swoje pomysły i umiejętności, działając w kole naukowym KreaTyVni, jak również w Samorządzie Studentów WFiS oraz w innych organizacjach funkcjonujących na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Owocną formą zdobycia doświadczenia zawodowego są praktyki, jakie studenci odbywają na drugim roku studiów w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych, między innymi takich jak: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”, Centrum Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry, Radio Centrum, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Ośrodek Debaty Międzynarodowej Lublin, Business Link Lublin, Herbapol¬-Lublin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Instututu Filozofii:

Krystyna Kozłowska
Tel. 81 537 54 81, fax 81 537 54 81
E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 10.00-14.00


Sekretariat Instytutu Socjologii:

mgr Agnieszka Pawłowicz
Tel/fax: (81) 537 28 -88
E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 26