Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Socjologia to kierunek studiów, na którym największy nacisk kładziony jest na poznanie i zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Projekty badawcze,
Procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych,
Sfera publiczna,
Globalne procesy społeczne,
Modele kultury.
Studenci uczą się podejmować i kierować przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają im na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Dzięki studiom II stopnia rozumieją zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Potrafią również integrować wiedzę teoretyczną z odniesieniami praktycznymi.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Każdy student wybiera 4 spośród 10 modułów:

Więzi społeczne we współczesnym świecie,
Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie,
Społeczeństwo medialne,
Praca - kariera - zmiana,
Gospodarka i społeczeństwo,
Socjologia życia publicznego,
Socjologia zdrowia,
Rodzina i społeczeństwo,
Migracje
Socjologia zmian społecznych.
Wybór modułów odbywa się w I semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z trzech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studów absolwent:

Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnego dorobku socjologii oraz jej relacji do innych nauk.
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych instytucji społecznych, struktur, systemów i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), oraz człowieka, jako podmiotu życia społecznego.
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zasad projektowania i realizacji badań społecznych.
Zna zaawansowane metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych.
Dokonuje prawidłowej interpretacji oraz potrafi wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne w dziedzinie kultury, polityki, gospodarki, zdrowia, a także relacje między zjawiskami społecznymi.
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i analizy konkretnych zjawisk oraz procesów społecznych (kulturowych, politycznych, gospodarczych, zdrowotnych), ich przyczyn i skutków oraz potrafi formułować własne opinie i je uzasadniać.
Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych ( kulturowych, politycznych i gospodarczych), przewidywania ich konsekwencji oraz stawiania hipotez badawczych i weryfikowania ich.
Przeprowadza zaawansowane analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektuje i realizuje badania o charakterze ilościowym i jakościowym, stosuje zróżnicowane techniki gromadzenia danych.
Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach non profit.
Posiada umiejętność pracy w projektach badawczych.
Posiada umiejętność animowania lokalnych zasobów społecznych oraz pozyskiwania informacji o instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych.
Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Jest przygotowany do planowania i realizacji projektów społecznych.
Jest otwarty na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Możlwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

Ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą,
W administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach),
W korporacjach biznesowych i medialnych,
Firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources),
W dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym,
W instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.
Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Studentów Socjologii UMCS,
Studenckim Kole Naukowym Socjologów Gospodarki i Organizacji,
Samorządzie Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii,
Wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus +.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Instututu Filozofii:

Krystyna Kozłowska
Tel. 81 537 54 81, fax 81 537 54 81
E-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 10.00-14.00


Sekretariat Instytutu Socjologii:

mgr Agnieszka Pawłowicz
Tel/fax: (81) 537 28 -88
E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 26