Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Archeologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS

Archeologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest:

przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
zapewnienie absolwentowi wiedzy:
o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim;
w zakresie przynależności kulturowej i chronologii źródeł archeologicznych;
o stosowanych metodach badań wykopaliskowych i technikach dokumentacji archeologicznej
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

archeologia Polski,
archeologia powszechna (z podziałem na poszczególne epoki),
źródłoznawstwo archeologiczne (z podziałem na poszczególne epoki),
wykłady monograficzne i fakultatywne,
konwersatoria,
seminaria,
muzealnictwo i ochrona zabytków,
antropologia fizyczna,
badania terenowe.
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://usosweb.umcs.pl

W przypadku kontynuowania studiów, wykaz specjalności w ramach kierunku Archeologia na studiach II stopnia:

Archeologia pradziejowa (w strefie Europy środkowej; od epoki kamienia po początki epoki żelaza)
Archeologia historyczna (w strefie Europy środkowej; od wczesnej epoki żelaza po czasy nowożytne).
Podział na specjalności będzie dokonywany w I semestrze studiów drugiego stopnia.

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii i pradziejów.
posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii
jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników, jak również do kierowania zespołem badawczym.
jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne).
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność,
placówkach muzealnych i kulturalnych,
urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków.
Instytut Archeologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Studentów Archeologii,
pracach terenowych i projektach naukowych realizowanych przez Instytut,
pracach terenowych i badawczych prowadzonych przez współpracujące firmy archeologiczne i ośrodki naukowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl