Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura informacji

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kierunek Architektura informacji kładzie ogromny nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego, a także zachowań i potrzeb użytkowników informacji. Kierunek ten stara się zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze rynku pracy, dając absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Architektura baz danych,
Edukacja informacyjna,
Ekologia informacji,
Organizacja i zarządzanie informacją,
Strategie i metody pozyskiwania informacji,
Nadmiar i niedobór informacji,
Społeczeństwo informacji i wiedzy,
Etyka w działalności informacyjnej,
Grafika informacyjna,
Infobrokering,
Liternet,
Open Source,
Tworzenie stron WWW,
Wizualizacja danych i informacji,
Informetria, webometria, bibliometria,
Marketing i PR w działalności informacyjnej,
Historia informacji i form przekazu,
Współczesny rynek mediów,
Rzeczywistość rozszerzona,
Sztuczna inteligencja i sieci semantyczne,
Media społecznościowe i marketing społecznościowy,
Prawo mediów.
Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą na temat współczesnej kultury piśmiennej, liternetu i rynku wydawniczego oraz dotyczącą edytorstwa naukowego, technicznego i elektronicznego, zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji. Posiada umiejętność konstruowania i redagowania różnych typy dokumentów (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i narzędzi poligrafii oraz edytorstwa.

Architektura systemów informacyjnych
Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych, zasad pozycjonowania serwisów internetowych, projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych, procesów eksploracji danych oraz metod data mining. Potrafi pozycjonować serwisy internetowe, projektować, analizować, oceniać systemy i usługi informacyjne, stosować w praktyce języki znaczników i standardy metadanych z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi.

Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej
Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą miejsca i zadań biblioteki w społeczeństwie informacji i wiedzy, specyfiki komunikacji bibliotecznej, form pracy z użytkownikiem biblioteki, zasad organizacji przestrzeni i zasobów informacyjnych biblioteki. Potrafi stosować nowoczesne formy komunikacji i pracy z użytkownikiem, planować i realizować strategie marketingu i PR. Umie gromadzić, analizować, opracowywać, przechowywać i udostępniać zasoby informacyjne, kształtować i posługiwać się warsztatem informacyjno-wyszukiwawczym w przestrzeni bibliotek tradycyjnych i cyfrowych.

Podział na specjalności będzie dokonywany pod koniec II semestru. Z kolei zajęcia specjalnościowe rozpoczną się od III semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy.
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji.
Ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą źródeł informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.
Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacji.
Ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych.
Potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualnej informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie mógł uzyskać zawód:

architekt informacji
projektant baz danych
projektant stron internetowych
menedżer serwisu internetowego
menedżer zbiorów cyfrowych
infobroker
operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
tester użyteczności aplikacji
wydawca
bibliotekarz
księgarz
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

instytucjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji
repozytoriach cyfrowych
firmach gromadzących i przetwarzających informację
jednostkach administracji publicznej i państwowej
placówkach informacyjnych
bibliotekach
wydawnictwach
księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych)
we własnej działalności na rynku usług informacyjnych
Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytorium naukowe, kurs e-learning, serwis/portal/wortal WWW (np. sklep internetowy, strona firmy, urzędu, uczelni, medium internetowe), książka tradycyjna i hipertekstowa książka cyfrowa, internetowy rozproszony podręcznik, systemy CMS, a także typowo biznesowe systemy CRM, ERP i BI.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

Samorządzie Studentów
Studenckich Kołach Naukowych
Programie ERASMUS
Programie MOST
doradztwie edukacyjnym i zawodowym prowadzonym przez Biura Karier UMCS

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl