Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zajmowanie się dokumentami, rozumianymi jako zapisy mające moc urzędowe, prawną, dowodową, czy też kontrolną. Dla urzędów, instytucji oraz firm stanowią one niezbędne skutecznego administrowania, zarządzania i kierowania. Takie znaczenie miały już pergaminowe dokumenty ze średniowiecze, przechowywane wieczyście w państwowych archiwach historycznych. Temu samemu służą dokumenty elektroniczne krążące w wirtualnej rzeczywistości systemów informatycznych. Trudno sobie bez nich wyobrazić nowoczesne zarządzenie w jakiejkolwiek dziedzinie. Tak np. bez „Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych Publicznej (e-PUAP)” nie mogłoby by być mowy o unowocześnieniu polskiego państwa w XXI w. Zaś bez systemów typu „Enterpreise Content Management (ECM)”, nie mogłoby by być mowy o unowocześnieniu polskiego państwa w XXI w. Zaś bez systemów typu „Enterpreise Content Management (ECM)”, umożliwiających zautomatyzowane zarządzanie wszystkimi zasobami informacyjnymi, żadna z firm nie odniesie większego sukcesu na rynku.

Studia łącza kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej głownie na zachowanie źródeł historycznych z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją (knowledge & information management). Zgodnie z jej zasadami, program studiów obejmuje postępowanie z dokumentami podczas ich całego tzw. „cyklu życiowego”. Absolwent jest też przygotowany do pracy z dokumentami w archiwach historycznych, gdzie na wieki spoczywa ważna część narodowego dziedzictwa kulturowego. Patronem archiwistów jest przecież Janus rzymski bóg o dwóch twarzach – brodatą starą patrzy w przeszłości, a młodą w przeszłość.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

technologia informacyjna,
biurowość współczesna i Records Management,
metodyka pracy w archiwum bieżącym,
dokumentacja elektroniczna,
podstawy cywilizacji europejskiej,
metodyka archiwalna,
dzieje kancelarii,
elektroniczne systemy zarządzania archiwum bieżącym etc.
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://archiwistykainowoczesnezarzadzanie.wordpress.com

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Specjalność archiwistyczna. Absolwent naszego kierunku po tej specjalności zyskuje przede wszystkim przygotowanie do pracy w archiwach wszelkiego rodzaju: zakładowych, składnicach akt, depozytowych, prywatnych, państwowych w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania archiwaliów. Wiąże się to z nabyciem kwalifikacji specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją – tworzenia, przyjmowania, sterowania obiegiem, wysyłania, przechowywania i stosowania dokumentów w urzędach, instytucjach, firmach i innych organizacjach – w charakterze urzędnika i menedżera.
Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną. Ta specjalność przygotowuje głównie do zawodu records managera. Wyposaża absolwenta w zespół wiedzy i umiejętności a także w podstawy pozwalające na pracę przy projektowaniu, tworzeniu, obsługiwaniu systemów Records Management, które mogą obejmować zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe. Odpowiada wymaganiom normy ISO 15489, która od 2006 r. obowiązuje także w Polsce.
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyska wiedzę, umiejętności i postawy do pracy z dokumentacją powstającą w instytucjach, firmach i organizacjach, pozostającą w obiegu, archiwizowaną na etapie przejściowym i wreszcie tą jej częścią, która trafia do archiwów tzw. wieczystych, czyli historycznych. Punktem wyjścia do tak pomyślanej formacji o profilu zawodowym jest dorobek rozwijającej się od dwóch stuleci archiwistyki, rozumianej jako dyscyplina naukowa oraz dziedzina praktyki. Wykształcenie absolwenta sięga też do dorobku ostatnich dziesięcioleci, gdy w wyniku rewolucji informacyjnej zaczęło się rozwijać nowe społeczeństwo postindustrialne. Powstało wiele nowych zawodów zajmujących się na różne sposoby pracą z informacją z wykorzystaniem nowych, rewolucyjnych możliwości wynikających z rozwoju technologii cyfrowych.

Dokumentacja elektroniczna stanowi dziś zdecydowanie ponad 90% wszystkich treści zapisywanych, krążących i przechowywanych na świecie. Dlatego formacja archiwistów jutra już dziś jest poszerzana o wiedzę i umiejętności obchodzenia się z dokumentami cyfrowymi występującymi w wielu kształtach, takich jak teksty, obrazy, arkusze kalkulacyjne, dokumenty, wiadomości e-mail, rysunki, prezentacje, strony WWW, grafiki, nagrania audio i video oraz inne dane multimedialne. Jako absolwent naszego kierunku, obok podstawowego przygotowania do pracy w archiwach historycznych, absolwent uzyska też wykształcenie do pracy do zarządzania dokumentacją według reguł Records Management. Chodzi o zarządzanie zapisami danych na etapie dokumentacji wytwarzanej i pozostającej w obiegu bieżącym, a także przechowywanej przejściowo. Dokumenty, zarządzane przez records managerów, traktowane są przez nowoczesne kierownictwo jako niesłychanie ważny zasób instytucji, firm i organizacji, który umożliwia im skuteczne działanie, a także zachowanie tzw. pamięci organizacyjnej.

Profil wykształcenia naszego absolwenta uwzględnia też wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą, komunikacją i informacją. We wszystkich tych dziedzinach ogromną rolę odgrywa bowiem różnego rodzaju dokumentacja. Jako absolwent zdobędziesz też wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania kolejnych generacji systemów informatycznych zarządzających dokumentami elektronicznymi i papierowymi, a także wszelkimi treściami i zasobami informacyjnymi wszelkich organizacji.

Absolwent będzie posiadał kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych (informacje medyczne, tajemnica przedsiębiorcy itp). Jako absolwent będziesz posiadał wykształcenie specjalistyczne wymagane od osób wykonujących pracę lub działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, określone przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68, poz. 596).

Absolwent będzie posiadał kompetencje umożliwiające wyszukiwanie informacji w zasobie archiwalnym, przydatne zarówno do pracy w archiwach jak i w podmiotach, które do swego działania potrzebują informacji znajdujących się w archiwaliach (urzędy, sądy, kancelarie prawne, biura genealogiczne, szkoły, instytucje kultury, media).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w jednostkach takich, jak:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Archiwa państwowe,
Archiwa zakładowe,
Składnice akt,
Kancelarie,
Sekretariaty,
Biura.
Możliwości rozwoju:

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału nie tylko w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów UMCS, ale też szanse działalności w kilku funkcjonujących w Instytucie Historii studenckich kół naukowych, podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością. Studenci mają okazję podejmowania działań ukierunkowanych na popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu np. o koła zajmujące się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej), jak również te publikujące naukowe osiągnięcia studentów (pismo Koło Historii, Podróżnik Historyczny). Studia zapewniają też odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl