Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zajmowanie się dokumentami, rozumianymi jako zapisy mające moc urzędowe, prawną, dowodową, czy też kontrolną. Dla urzędów, instytucji oraz firm stanowią one niezbędne skutecznego administrowania, zarządzania i kierowania. Takie znaczenie miały już pergaminowe dokumenty ze średniowiecze, przechowywane wieczyście w państwowych archiwach historycznych. Temu samemu służą dokumenty elektroniczne krążące w wirtualnej rzeczywistości systemów informatycznych. Trudno sobie bez nich wyobrazić nowoczesne zarządzenie w jakiejkolwiek dziedzinie. Tak np. bez „Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych Publicznej (e-PUAP)” nie mogłoby by być mowy o unowocześnieniu polskiego państwa w XXI w. Zaś bez systemów typu „Enterpreise Content Management (ECM)”, nie mogłoby by być mowy o unowocześnieniu polskiego państwa w XXI w. Zaś bez systemów typu „Enterpreise Content Management (ECM)”, umożliwiających zautomatyzowane zarządzanie wszystkimi zasobami informacyjnymi, żadna z firm nie odniesie większego sukcesu na rynku.

Program studiów nastawiony jest na realizację nowoczesnych koncepcji kształcenia archiwistów oraz zarządców dokumentacji. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO dotyczące RIM. Tradycje historycznej archiwistyki polskiej i europejskiej z wymaganiami zarządzania dokumentacją rozumianego jako ważny dział zarządzania i informacją.
Znaczną część nauki na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Informatyka biurowa,
podstawy record’s management,
eksploracja danych,
oprogramowanie ECM,
problemy archiwistyki współczesnej,
systemy kancelaryjne, E-government,
historia najnowsza,
zarządzanie wiedzą,
zarządzanie dokumentami etc.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Archiwistyka historyczna.

Przygotowanie na specjalności „Archiwistyka historyczna” zakłada przygotowanie do pracy w archiwum stanowiącym samodzielną instytucję, w tym naukową i kulturalną, i pokrywa się z podstawowymi funkcjami archiwum, tj. gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zasobu. Student jest przygotowywany do posługiwania się metodami tradycyjnymi, jak i do stosowania najnowszych programów i systemów informatycznych. Potrafi też promować i popularyzować zasób archiwalny, wykorzystywać go do celów edukacyjnych i regionalnych oraz zarządzać informacją. Te umiejętności umożliwiają mu pozyskanie pracy przede wszystkim w różnych typach archiwów – organizacji, w bibliotekach, muzeach, wydawnictwach, instytucjach naukowo-badawczych, działach promocji.

Informatyka biurowa.

Przygotowanie na specjalności „Informatyka biurowa” zakłada przygotowanie do pracy w biurze lub archiwum bieżącym organizacji i pokrywa się z podstawowymi etapami cyklu życiowego dokumentów, tj. powstawaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, przesyłaniem, udostępnianiem, brakowaniem i ogólnie z zarządzaniem dokumentami. Student jest przygotowywany do posługiwania się metodami tradycyjnymi, ale przede wszystkim do stosowania najnowszych programów i systemów informatycznych. Jego kompetencje dotyczą zarówno informatycznych narzędzi zarządzania dokumentacją jak tworzenia i zarządzania dokumentów elektronicznych. Potrafi też zarządzać informacją. Te umiejętności umożliwiają mu pozyskanie pracy przede wszystkim w różnych typach biur oraz archiwach organizacji (urzędów, przedsiębiorstw, instytucji społecznych).

Zarządzanie dokumentacją współczesną.

Przygotowanie na specjalności „Zarządzanie dokumentacja współczesną” zakłada przygotowanie do pracy w biurze lub archiwum bieżącym organizacji i pokrywa się z podstawowymi etapami cyklu życiowego dokumentów, tj. powstawaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, przesyłaniem, udostępnianiem, brakowaniem i ogólnie z zarządzaniem dokumentami. Student jest przygotowywany do posługiwania się metodami tradycyjnymi, jak i do stosowania najnowszych programów i systemów informatycznych, potrafi też zarządzać informacją. Te umiejętności umożliwiają mu pozyskanie pracy przede wszystkim w różnych typach biur oraz archiwach organizacji (urzędów, przedsiębiorstw, instytucji społecznych).

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi” specjalność „Archiwistyka historyczna” posiada gruntowną wiedzę i miejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją zarówno w ujęciu historycznym jak i najnowszej praktyki.
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty, koordynatora czynności kancelaryjnych i ich wykonawcy, niezależnie od typu archiwum i instytucji, zarówno w zakresie tradycyjnej dokumentacji aktowej i nieaktowej, jak i nowoczesnych form gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania akt i archiwaliów. Jest też w pełni przygotowany do prowadzenia działalności naukowej dotyczącej teorii i metodyki archiwalnej oraz zarządzania dokumentacją.
Jest wyposażony w trzy zakresy wiedzy i umiejętności odpowiadające wszystkim trzem etapom życia dokumentu. Pierwszy zakres obejmuje przygotowanie do pracy z dokumentacją w biurze, drugi – w archiwum organizacji (urzędu, przedsiębiorstwa, instytucji), trzeci – w archiwum historycznym lub innej instytucji przechowującej materiały archiwalne (np. muzeum, bibliotece, archiwum komercyjnym).
Absolwent jest gotowy do korzystania i dzielenia się w sposób kompetentny nabytą szeroką wiedzą w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz samodzielnie ją pogłębiać. Posiada również wysoką umiejętność jej aktualizowania oraz integrowania z innymi dziedzinami nauki.
Absolwent umie indywidualnie i w grupie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje.
Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a szczególnie specjalistyczne słownictwo w wybranym języku obcym.
Nowoczesny archiwista, a szerzej administrator wiedzy, gromadzonej także na nośnikach elektronicznych, dysponuje – obok niezbędnego do pracy w archiwach historycznych zakresu wiedzy o przeszłości – przygotowaniem do operowania systemami informatycznymi, budowania w oparciu o nie nowoczesnego obiegu pism, udostępniania ich określonym instytucjom i osobom prywatnym. Jest dobrze przygotowany do zarządzania różnego rodzaju dokumentacją, na każdym etapie jej powstawania: w kancelarii (biurze), archiwum bieżącym, archiwum historycznym. Może pełnić funkcję administratora wiedzy i zasobów informacyjnych w różnego typu instytucjach, przedsiębiorstwach, składnicach akt, archiwach zbiorczych, przejściowych itp. Natomiast w archiwach – instytucjach będzie on szczególnie pożądanym pracownikiem komórek nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Archiwa Państwowe,
Archiwa Zakładowe,
Składnice Akt,
Kancelarie,
Sekretariaty,
Biurze.
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału nie tylko w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów UMCS, ale też szanse działalności w kilku funkcjonujących w Instytucie Historii studenckich kół naukowych, podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością. Studenci mają okazję podejmowania działań ukierunkowanych na popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu np. o koła zajmujące się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej), jak również te publikujące naukowe osiągnięcia studentów (pismo Koło Historii, Podróżnik Historyczny). Studia zapewniają też odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl