Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: E-edytorstwo i techniki redakcyjne - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS

„E- edytorstwo i techniki redakcyjne” jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Poszczególne moduły projektowanego kierunku poświęcone są różnorodnym aspektom komunikacji i działalności nowych oraz tradycyjnych form edytorstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zostały one skorelowanene z segmentami przedmiotów o charakterze językoznawczym, literaturoznawczym oraz kulturoznawczym (m.in. w ramach poszczególnych specjalności), które stanowią podstawę wszelkiej działalności edytorskiej. Nowatorski program kierunku jest wyraźnie nakierowany na rozwijający się rynek pracy, pozwalający absolwentom na znalezienie pracy zarówno w istniejących instytucjach wydawniczych, jak również odnalezienie niszy rynkowej i odniesienie sukcesu zawodowego, na przykład we własnych firmach o profilu e-edytorskim, które mogą wspierać potencjał rozwojowy Lublina i regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Prawo autorskie,
Tradycje literatury powszechnej,
Komunikacja językowa,
Stylistyka praktyczna w edytorstwie,
Książka i liternictwo,
Współczesne edytorstwo i liternictwo,
Estetyka w edytorstwie,
Przetwarzanie tekstu,
Finanse i księgowość w firmie,
Współczesna polszczyzna,
Kultura języka,
Warsztat edytora (językoznawczy),
Tekstologia edytorska E,
Wprowadzenie do edytorstwa w sieci,
Grafika użytkowa i infografika,
Adiustacja i korekta,
Źródła informacji w edytorstwie,
E-podręczniki i e-booki.
Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Wydawnictwo

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w redakcjach wydawnictw, pozwala na zakładanie własnych biur wydawniczych, redakcyjno-korektorskich.

E-edytorstwo w nowych mediach

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w charakterze edytora, redaktora, korektora w nowych mediach, ale również w mediach tradycyjnych (np. prasa, radio).

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach czy specjalnościach związanych z edytorstwem). Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma wykształcenie w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Rozumie i potrafi wykonywać czynności redaktorsko-edytorskie, umie analizować podstawowe zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu edytorstwa, typografii, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Takie przygotowanie absolwenta gwarantują, obok wykładów, zarówno zajęcia konwersatoryjne, jak i laboratoryjne, nastawione na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk zawodowych. Absolwent posiada wiedzę ogólną stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu i jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich. Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia).

Absolwent studiów posiada, obok wiedzy i umiejętności zdobywanych w ramach podstawowego programu polonistycznego, przede wszystkim wiedzę i umiejętności wymagane przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów do publikacji w formie elektronicznej, ale też i tradycyjnej (papierowej). Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe norm oraz zasad edytorskich, redakcyjnych i wydawniczych. Docenia rolę nowych technologii w różnych obszarach życia społeczeństwa informacyjnego i potrafi umiejętnie ją wykorzystać. Potrafi również pozyskiwać, pozycjonować i promować informację w cyberprzestrzeni. Wykształcenie humanistyczne pozwala mu dobrze orientować się we współczesnej kulturze, komunikacji społecznej i ekonomii, rozumieć istotę zjawisk współczesnego świata i ich kontekst kulturowo-historyczny. Profesjonalizm, który ma swoje wsparcie w wykształceniu humanistycznym, sprawia, że absolwent ma świadomość, iż edytorstwo i redagowanie to nie tylko praktyczny zawód, ale także rodzaj twórczości.

Absolwent studiów ma wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie:

technicznego opracowania tekstów z użyciem profesjonalnych programów edytorskich;
dokonywania adiustacji i korekty różnych typów tekstów;
projektowania graficznej strony tekstu;
infografiki i grafiki komputerowej;
liternictwa i estetyki;
przetwarzania danych tekstowych na wykresy, tabele, ilustracje itp.;
tworzenia indeksów, streszczeń i spisów treści;
tworzenia baz tekstowych, archiwizacji tekstów i korzystania z zasobów internetowych oraz korpusów tekstowych;
komunikowania się i funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni;
przepisów prawa autorskiego i wydawniczego;
korzystania ze źródeł informacji;
mechanizmów funkcjonowania rynku i marketingu wydawniczego;
teorii tekstu, jego właściwości strukturalnych i semantycznych;
literaturoznawczych podstaw edytorstwa;
historii druku i historii książki;
zasad edycji tekstów dawnych i nowych;
podstaw komunikacji społecznej.
Specjalność I: „E-edytorstwo w nowych mediach”

Absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych; tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych; przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni; tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.

Specjalność II: „Wydawnictwo”

Absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają mu na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych. W szczególności służą one: redagowaniu tekstów naukowych (w tym: sporządzania bibliografii i przypisów) i popularnonaukowych; przygotowaniu do rozpowszechnienia (i do różnych innych form rozpowszechniania) tekstów użytkowych; zgodnemu z zasadami edytorstwu tekstów literackich (od staropolskich do współczesnych).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

redakcjach stron internetowych,
w wydawnictwach,
biurach redakcyjno-korektorskich,
redakcjach czasopism,
firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej,
instytucjach prowadzących działalność wydawniczą,
także w firmach związanych z mediami,
komunikacją społeczną,
reklamą,
promocją czy public relations,
instytucjach przetwarzających informacje.
Zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np.: bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych).

Możliwości rozwoju

Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Koło Młodych Dydaktyków
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
Studenckie Koło Naukowe Edytorów

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl