Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Anglistyka specjalność nauczycielska przygotowuje do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego w pierwszym rzędzie w instytucjach MEN, szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe. Kierunek oferuje wysoce specjalistyczne kształcenie dyplomowe (w postaci seminarium i towarzyszącego mu otoczenia kształceniowego) z zakresu filologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii i medioznawstwa oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji polsko-angielskich, czy polsko-amerykańskich. Proces dydaktyczny obliczony jest na kształtowanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

językoznawstwo (m.in. fonetyka, morfo-składnia, semantyka),
literaturoznawstwo (m.in. literatura brytyjska, literatura amerykańska),
kulturoznawstwo i historia (m.in. historia i kultura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych),
dydaktyka nauczania języka angielskiego jako obcego.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Specjalność nauczycielska

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku anglistyka specjalność nauczycielska posiada usystematyzowaną rozległą wiedzy z zakresu historii, języka, literatury i kultury angielskiej, pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego, gruntowne przygotowanie nauczycielskie (psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyczne) do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub na wszystkich etapach edukacji szkolnej (w przypadku studiów drugiego stopnia), oraz potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w przypadku studiów pierwszego stopnia i C2 w przypadku studiów drugiego stopnia) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 i B2+ po zakończeniu studiów odpowiednio pierwszego i drugiego stopnia).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.

w instytucjach MEN, szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe w zakresie języka angielskiego jako obcego,
jako analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, dziennikarz i ekspert w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
jako doradca w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne.
Możliwości rozwoju

Instytut Anglistyki oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Anglistów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl