Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia germańska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce o profilu praktycznym, przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami, oraz od roku akademickiego 2016/2017 na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy nauczyciela-trenera biznesu. Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez firmy obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych, działające na lubelskim rynku pracy.

Konkurencyjność Germanistyki związana jest m.in. z

wprowadzeniem do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z kształceniem językowym na prowadzonym kierunku, oraz wykształceniu kompetencji miękkich, takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych,
wprowadzeniem innowacyjnego programu praktyk wraz z systemem ewaluacji, ściśle powiązanym z całością kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami.
W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych oraz bloki modułów wybieralnych, specjalnościowych.

Blok modułów obowiązkowych obejmuje:
moduł zajęć z dyscypliny:
literaturoznawstwo językoznawstwo,
kulturoznawstwo i realioznawstwo,
psycholingwistyka i glottodydaktyka
blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego i drugiego języka nowożytnego oraz dodatkowe przedmioty jak np. technologię informacyjną czy W-F.
Blok modułów specjalnościowych obejmujący przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej. Blok modułów specjalnościowych obejmuje również zajęcia prowadzone przez pięć semestrów w języku niemieckim przez pracodawców.
Wykaz specjalności w ramach kierunku

1. specjalność: język niemiecki w biznesie

Program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym telewizyjnego, prasowego ze szczególnym uwzględnianiem języka polityki i gospodarki; języka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT; języka biurowego, obejmującego korespondencję, prezentacje, negocjacje, raportowanie i.in. w języku niemieckim, elektroniczne biuro, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne i in. Zajęcia o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów


2. specjalność: nauczyciel-trener biznesu

Program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, psycholingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki oraz emisji głosu, dających możliwość rozwoju kompetencji trenerskich, takich jak: innowacyjność, komunikacja interpersonalna i interkulturowa, umiejętność prowadzenia prezentacji i autoprezentacji, umiejętność pracy w grupie, przejmując w niej różne role, projektowanie narzędzi trenerskich, projektowanie szkoleń itp. Zajęcia o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów.

Kształcenie umiejętności językowych będzie odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pracowniach językowych, komputerowych i multimedialnych, natomiast wiedzę na temat realiów i środowiska branży zawodowej student zdobędzie odbywając trzymiesięczne praktyki zawodowe w danej jednostce gospodarczej, realizowane śródrocznie i w sposób ciągły. Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Germanistyka:

uzyskuje tytuł zawodowy licencjata,
posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu ze szczególnym uwzględnieniem języka administracyjnego, polityki i gospodarki, w tym języka mediów, telewizyjnego, prasowego, języka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT; zna i posługuje się językiem potocznym,
posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze państw niemieckiego obszaru językowego i komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej,
zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i właściwie wykorzystuje wzorce zachowań kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych i życia codziennego mieszkańców krajów niemieckojęzycznych,
zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji, zebrań/posiedzeń, negocjacji, konwersacji w biurze i przez telefon, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania listów intencyjnych, umów, tekstów reklamowych,
zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej słownictwo i zasady prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej,
potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role,
umie podejmować i wyznaczać zadania,
posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych,
posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej,
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych oraz ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Germanistyka I stopień będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego,
w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami,
w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych jako trener biznesu,
w instytucjach administracji publicznej, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi,
w zakładach szkoleniowych, wymagających znajomości języka obcego.
Możliwości rozwoju

Student kierunku Germanistyka ma możliwość:

uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów,
uczestniczenia w przedsięwzięciach grupy teatralnej, prowadzonej przez lektorów DAAD,
wyjazdów w ramach programu ERASMUS,
wyjazdów w ramach programów MOST,
pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD,
kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache,
wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety,
odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z UMCS,
korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu prowadzonego przez Biuro Karier UMCS.
Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość:
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, wybierając jedną z oferowanych specjalności: nauczycielską lub specjalistyczny język niemiecki podjęcia studiów podyplomowych, np. Języki Skandynawskie dla Rynku Pracy, oferowanych przez Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, prowadzący kierunek.

Więcej informacji na stronie wydziału: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl