Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia germańska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

Innowacyjność programu polega na:

interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są pod względem treści, form i funkcji w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co stanowi podstawę komunikacji interkulturowej,
łączeniu badania form i oddziaływania ponadkulturowej komunikacji z badaniami i problematyką interkulturowej nauki,
wprowadzeniu do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z prowadzonym kierunkiem, oraz wykształceniu kompetencji miękkich takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych, jak również
wprowadzenie innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych, ściśle powiązanego z całością kształcenia zawodowego.
W programie studiów znajdują się m.in.

bloki modułów obowiązkowych,
bloki modułów wybieralnych,
blok modułów specjalnościowych.
Blok modułów obowiązkowych obejmuje zajęcia z dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i psycholingwistyka oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego. Blok modułów wybieralnych obejmuje zajęcia o charakterze projektowym z dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo.
Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka II stopnia w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej (szczegółowy wykaz).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, określonych w standardach kształcenia nauczycieli, zagadnienia z psycho- i neurolingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki języka niemieckiego
specjalność: specjalistyczny język niemiecki - program specjalności obejmuje zagadnienia teoretyczne i warsztaty praktyczne dotyczące komunikacji interkulturowej przy pomocy języka specjalistycznego oraz tekstologii i leksykologii specjalistycznej.
Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji w ramach praktyk i staży zawodowych przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra.
Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym znajomość niemieckiego języka specjalistycznego m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna.
Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, neurolingwistyki i glottodydaktyki, oraz pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, w tym w działalności pedagogicznej we wszystkich typach szkół i instytucjach edukacyjnych, niezbędną do kompleksowej realizacji wszelkich zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań.
Zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, posiada podstawową wiedzę o specyfice i metodologii z wybranych zakresów rzeczywistości, opisywanych przez języki specjalistyczne i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych.
Absolwent posiada również pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, neurolingwistyki oraz glottodydaktyki.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Germanistyka II stopnia będzie mógł podejmować pracę m.in.:

we wszystkich typach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych,
w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego,
w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami,
w organizacjach pozarządowych, mediach i instytucjach administracji publicznej.
Możliwości rozwoju

Student kierunku Germanistyka II stopnia ma możliwość:

uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów,
uczestniczenia w przedsięwzięciach grupy teatralnej, prowadzonej przez lektorów DAAD,
wyjazdów w ramach programu ERASMUS,
wyjazdów w ramach programów MOST,
pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD,
kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache,
wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety,
odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z UMCS,
korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, prowadzonego przez Biuro Karier UMCS,
podjęcie dalszej pracy naukowo-badawczej na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na kierunku Germanistyka.
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl