Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia polska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy ogólnohumanistycznej, a także podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauki o języku i literaturze oraz w zakresie przedmiotów specjalnościowych.
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Historia literatury polskiej do roku 1918,
Wiedza o współczesnym języku polskim,
Praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego,
Poetyka z elementami teorii literatury,
Język – folklor – literatura w regionie,
Historia literatury polskiej po roku 1918,
Język obcy,
Gramatyka historyczna języka polskiego,
Wiedza o kulturze,
Wiedza o komunikacji językowej.
Szczegółowy program studiów


Wykaz specjalności w ramach kierunku

Nauczycielska
Specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych.

Redaktorsko-medialna
Specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych.

Studium teatralne
Specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych i o ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z tego obszaru wiedzy, o roli piśmiennictwa literackiego w kształtowaniu kultury polskiej;
ma podstawową wiedzę o literaturze polskiej, jej periodyzacji, o charakterystycznych dla epoki ujęciach gatunkowych, kluczowych cechach estetyki, form i idei, głównych tendencjach rozwojowych od początków po czasy współczesne w kontekście historycznych przemian literatury europejskiej; ma wiedzę o pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych, antropologicznych) kontekstach literatury polskiej kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru, o obiegach oraz związkach kontekstowych literatury polskiej z innymi dziedzinami sztuki; ma podstawową wiedzę z zakresu teorii, estetyki, historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego, a także znajomość przemian zachodzących w sztuce teatru; zna historię kultury europejskiej, najważniejsze zjawiska i tendencje rozwojowe kultury współczesnej i główne zagadnienia antropologii kultury (w stopniu podstawowym) w odniesieniu do sztuki teatru;
zna podstawową terminologię naukową w zakresie dyscyplin komplementarnych dla studiowanego kierunku i specjalności;
ma wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym, o najważniejszych zjawiskach i tendencjach rozwojowych kultury współczesnej, o instytucjach kultury w regionie i kraju oraz o najważniejszych przejawach ich działalności;
ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową obejmującą wybrane teorie i metodologie literaturoznawstwa, językoznawstwa; zna podstawową terminologię teoretycznoliteracką, językoznawczą oraz historycznoliteracką i krytycznoliteracką różnych epok; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych współczesnych osiągnięciach naukowych w zakresie badań literaturoznawczych oraz językoznawczych; ma podstawową orientację we współczesnych tendencjach w badaniach teatrologicznych;
zna podstawy poetyki dzieła literackiego; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
ma wiedzę w zakresie gramatyki opisowej języka polskiego oraz wybranych zagadnień z zakresu leksykografii, leksykologii i frazeologii, semantyki i pragmatyki językowej; ma podstawową wiedzę z zakresu tekstologii, genologii językoznawczej oraz teorii komunikacji językowej;
ma wiedzę z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego; rozpoznaje i objaśnia ważniejsze procesy rozwojowe polszczyzny w aspekcie gramatycznym, wskazuje i właściwie identyfikuje historyczne uwarunkowania dzisiejszych form gramatycznych w języku polskim;
ma wiedzę na temat roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata; zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii językowego obrazu świata; rozpoznaje, nazywa, opisuje i tłumaczy fakty językowe związane z wyrażaniem w polszczyźnie zjawisk językowo-kulturowych i aksjologicznych;
ma świadomość złożoności języka, w tym terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego, zróżnicowania współczesnego języka polskiego; zna najnowsze tendencje i procesy zachodzące w polszczyźnie i potrafi je opisać; zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka oraz typologię błędów językowych;
zna koncepcję specyfiki kulturowej i językowej „małej ojczyzny”; ma wiedzę o głównych tendencjach kulturowych, literackich, obyczajowych i językowych oraz ich kulturotwórczej roli w regionie (także w odniesieniu do bogactwa kulturowego Lubelszczyzny); rozpoznaje istotę wielokulturowości i wynikającego stąd specyficznego dziedzictwa;
zna podstawy zasad gramatycznych i słownictwa łacińskiego oraz wybrane aspekty wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej;
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego;
ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalistycznych: baz danych i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, a także sposobów ich wykorzystania w ramach własnego warsztatu polonistycznego, zwłaszcza w ramach pracy licencjackiej; zna wymogi stawiane pracom licencjackim i potrafi pod kierunkiem promotora zebrać, zanalizować i wykorzystać materiał badawczy;
potrafi w ramach własnego warsztatu badawczego wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na podstawie różnych baz danych i systemów wyszukiwawczych; umie formułować i analizować problemy badawcze, dobiera metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów w obrębie studiowanych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w pracy indywidualnej oraz zespołowej, według celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków, ustnego i pisemnego opracowania własnych badań oraz prezentacji ich wyników; posiada umiejętność lektury tekstu naukowego z zakresu poznawanych w ramach studiów przedmiotów, prowadzącą do przywoływania różnych stanowisk badawczych, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poznanych poglądów i formułowania wniosków; potrafi formułować opinie o dziełach teatralnych, pisać teksty opisujące i recenzujące różne przejawy życia teatralnego;
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych;
potrafi rozpoznać zróżnicowane rodzaje tekstów kultury pochodzące z różnych epok i obiegów; potrafi dokonać w formie ustnej i pisemnej ich krytycznej analizy oraz interpretacji przy użyciu typowych metod badawczych w celu określenia znaczeń, oddziaływania społecznego ze wskazaniem właściwych kontekstów kulturowych, a także umie formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada umiejętność analizy spektakli teatralnych, prowadzenia warsztatów teatralnych i teatrologicznych; potrafi rozpoznawać konwencje teatralne;
potrafi tworzyć i redagować teksty należące do różnych stylów i odmian języka oraz formułować krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne, z wykorzystaniem bogatego słownictwa i właściwej dla studiowanej dyscypliny terminologii;
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku i specjalności;
potrafi dokonać analizy gramatycznej, leksykalnej oraz pragmatycznej wypowiedzi literackich i nieliterackich reprezentujących różne epoki oraz różne odmiany współczesnej polszczyzny; interpretuje zjawiska i tendencje związane z historycznymi przekształceniami języka polskiego oraz charakterystyczne dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku, zgodnie z założeniami konkretnej teorii lingwistycznej;
potrafi zanalizować specyfikę językową „małej ojczyzny” na tle innych zjawisk kulturowych i językowych i na tle innych regionów; umie łączyć regionalną przeszłość i współczesność; potrafi ocenić wartość przekazu kulturowego;
potrafi zinterpretować wzorzec stylistyczny, cechy stylów oraz wykładniki stylizacji, a także rozpoznać konstrukcje stylistyczne wypowiedzi; analizuje poszczególne jednostki języka uwzględniając ich rolę w systemie i tekście; potrafi ocenić poprawność językową wypowiedzi, wskazywać błędy językowe, stosować strategie etykiety językowej; umie analizować język wypowiedzi publicznych pod kątem stosowanych w nim środków językowych służących manipulacji, perswazji, kreowania własnego wizerunku i wizerunków innych osób;
potrafi przeprowadzić analizę kategorii JOS; wskazać związki między JOS a kulturą, z której wyrasta, zastosować w analizie pojęcia językoznawstwa kognitywnego;
potrafi posługiwać się nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz rozumie i tłumaczy proste teksty łacińskie;
potrafi stosować w pracach pisemnych poprawny warsztat bibliograficzny, cytować źródła, właściwie sporządzać przypisy;
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego;
potrafi w różnorodny sposób współdziałać i pracować w grupie, według celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego, wykazuje się odpowiedzialnością przed nim oraz przed współuczestnikami projektu badawczego;
potrafi odpowiednio określić cele oraz sposoby ich realizowania w ramach podejmowanych zadań badawczych i społecznych; dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą badawczą i publikacyjną, rozstrzyga je zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej;
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
ma świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej; ma świadomość roli teatru w życiu kulturalnym Polski i świata, rozmiarów i rangi teatru polskiego, jego miejsca w kulturze polskiej i europejskiej;
wykazuje zainteresowanie językiem jako źródłem wiedzy o świecie i człowieku, jest świadomym użytkownikiem języka, wrażliwym na zakodowane w nim treści opisowe, wartościujące i estetyczne;
ma świadomość rangi Lubelszczyzny w przestrzeni lokalnej i globalnej; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa „małej ojczyzny” jako dobra ogólnego regionu, kraju, Europy;
uczestniczy w sposób bezpośredni lub przy wykorzystaniu różnych mediów w różnorodnych formach życia kulturalnego w regionie i kraju; świadomie kształtuje i pielęgnuje własne zainteresowania kulturalne; potrafi świadomie uczestniczyć w życiu teatralnym regionu i kraju;
jest świadomy tego, że język podlega rozwojowi, który wynika z wewnętrznych zasad organizacji systemu gramatycznego i ze związków między językiem a zmieniającą się rzeczywistością; jest otwarty na historyczne i diachroniczne podejście do języka.
Absolwent specjalności redaktorsko-medialnej:

otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej (prasa, radio, telewizja). Dysponuje także wiedzą o gatunkach dziennikarskich, potrafi zdobywać i weryfikować informacje przydatne w redagowaniu wypowiedzi dziennikarskich. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych.

Absolwent specjalności teatrologicznej:

otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących podstawową znajomość teorii, estetyki i historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego. Potrafi analizować spektakle teatralne i prowadzić warsztaty teatralne. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim.

Absolwent specjalności nauczycielskiej:

otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących wiedzę i umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Ma przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka polskiego w klasach 4-6, co wiąże się z celowym i funkcjonalnym wykorzystywaniem wiedzy nabytej w toku studiów kierunkowych (gł. językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej) w praktyce edukacyjnej (zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej Podstawie programowej na II etapie kształcenia i w obowiązujących Standardach kształcenia nauczycieli). Przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne pogłębione zostało podczas śródrocznych i ciągłych praktyk pedagogicznych i przedmiotowo-metodycznych. Absolwent ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-6) i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych – absolwent specjalności redaktorsko-medialnej,
teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim – absolwent specjalności teatrologicznej,
publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej.
Możliwości rozwoju:

Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
Koło Młodych Dydaktyków
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
Studenckie Koło Naukowe Edytorów
Więcej informacji na stronie wydziału: www.polonistyka.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl