Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia polska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistycznej oraz gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalających rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Studia pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Teoria kultury,
Teoria literatury,
Epoki literackie i formacje kulturowe,
Językoznawstwo ogólne,
Historia języka polskiego,
Język obcy,
Dialektologia,
Metodologia badań literackich/metodologia badań nad językiem,
Współczesny język polski po roku 1989,
Współczesne formy komunikacji językowej,
Literatura współczesna po roku 1989,
Teatr i dramat
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

NAUCZYCIELSKA. specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
TEATROLOGICZNO - FILMOZNAWCZA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.
MEDIOZNAWCZA. specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych
WYDAWNICZA - specjalność przygotowuje studenta do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą
Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej oraz pogłębioną znajomość powiązań studiowanych dyscyplin z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauk humanistycznych umożliwiającą integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin;
ma poszerzoną wiedzę o roli piśmiennictwa literackiego w kształtowaniu kultury polskiej i sposobach jego estetycznego oddziaływania;
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o literaturze polskiej, jej periodyzacji i głównych tendencjach rozwojowych (także w obrębie literatury najnowszej) obejmującą znaczącą liczbę ważnych autorów i dzieł od początków po czasy współczesne, w kontekście wybranych, szczegółowych zagadnień z literatury powszechnej
ma szeroką , uporządkowaną, prowadzącą do profesjonalnych zastosowań wiedzę w zakresie estetyk, obiegów, stylów, tendencji historycznoliterackich i współczesnych;
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych, antropologicznych) kontekstach literatury polskiej kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru;
zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania oraz problematyzowania dzieł literackich oraz innych tekstów kultury przy wykorzystaniu wybranych metodologii i szkół badawczych w zakresie studiowanych dyscyplin;
posiada umiejętność analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów reprezentujących różne epoki oraz różne odmiany współczesnej polszczyzny, interpretuje zjawiska i tendencje związane z historycznymi przekształceniami języka polskiego (także na tle cech innych języków słowiańskich), oraz charakterystyczne dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku, zgodnie z założeniami konkretnej teorii lingwistycznej, potrafi samodzielnie sformułować wnioski z prowadzonej analizy;
potrafi posługiwać się nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
ma świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej;
przejawia aktywną postawę w stosunku do języka; dba o piękno i poprawność językową kształtuje postawę troski o język polski; jest otwarty i tolerancyjny wobec wartości w różnych językach i kulturach;
docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, realizowane również przez zachowanie miejsca i roli języka i kultury „malej ojczyzny”; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
systematycznie uczestniczy w sposób bezpośredni lub przy wykorzystaniu różnych mediów w różnorodnych formach życia kulturalnego w regionie i kraju, świadomie kształtuje i pielęgnuje własne zainteresowania kulturalne; interesuje się aktualnymi tendencjami i zjawiskami w sztuce;
jest świadomy roli języka w życiu narodu, jego usytuowania wśród języków pokrewnych, posiada zdolność rozumienia procesów zmienności języka i dostrzega relacje między polszczyzną dawną a współczesną.
Absolwent filologii polskiej specjalność medioznawcza jest przygotowany do pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego.

Absolwent filologii polskiej specjalność wydawnicza jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych.

Absolwent filologii polskiej specjalność teatrologiczno-filmoznawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych.
Absolwent filologii polskiej specjalność nauczycielska (edukacja polonistyczna) ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego – absolwent specjalności medioznawczej,
wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych - absolwent specjalności wydawniczej,
teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych - absolwent specjalności teatrologiczno-filmoznawczej
może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej
Możliwości rozwoju

Studenckie Koło Naukowe Polonistów,
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów,
Koło Młodych Dydaktyków,
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej,
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów,
Studenckie Koło Naukowe Medioznawców,
Studenckie Koło Naukowe Edytorów.
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl