Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia romańska (francuski) - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Romanistyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego lub/ i włoskiego na poziomie C1 lub B2 w zależności od wybranej specjalizacji, a także wiedzy w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej/włoskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch. Proponowane specjalizacje pozwalają na doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego lub włoskiego, a także w zakresie odmian, używanych w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

Praktyczna nauka języka francuskiego (język podstawowy);
Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji – włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego);
Komunikacja biznesowa;
Tłumaczenie tekstów prawniczych;
Język Public Relations;
Język specjalistyczny w naukach przyrodniczych i medycznych;
Język specjalistyczny w Unii Europejskiej;
Kulturowe aspekty przekładu;
Historia i cywilizacja Francji;
Cywilizacja krajów frankofońskich;
Praktyczna nauka języka włoskiego (język podstawowy);
Historia i kultura Włoch;
Literatura włoska, francuska, krajów frankofońskich;
Podstawy traduktologii;
Tłumaczenie praktyczne.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Język francuski jako podstawowy z językiem włoskim,

specjalizacja tłumaczeniowa (język francuski jako podstawowy z praktyczną nauką drugiego języka romańskiego: hiszpańskiego/włoskiego/portugalskiego,
specjalizacja: języki specjalistyczne (odmiany języka francuskiego, np. język prawa, biznesu, turystyki) z praktyczną nauką drugiego języka romańskiego.
Język włoski jako podstawowy z językiem francuskim.

Wybór specjalności następuje w trakcie procesu rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Włada biegle językiem francuskim lub włoskim (na poziomie C1) oraz drugim językiem romańskim.
Swobodnie porozumiewa się po francusku lub włosku w sytuacjach codziennych i zawodowych, dysponując jednocześnie umiejętnością redagowania tekstów pisemnych.
Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi w zakresie przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych.
Zna podstawową terminologią wybranych dziedzin wiedzy (w tym w szczególności prawa i komunikacji biznesowej).
Ma teoretyczne podstawy oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu, literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury francuskiej oraz włoskiej, a także współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch.
Otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, a także kultury francuskiej i włoskiej,
firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi (Francji, Włoch),
firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
instytucjach świadczących usługi turystyczne, administracji,
mediach i instytucjach kultury.
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Romanistów UMCS „Romaniacy”.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl