Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia romańska (francuski) - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Romanistyka (studia drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach I stopnia i uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego/hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie C2 oraz drugiego języka romańskiego (kontynuowanego) na poziomie B2+. Studia umożliwiają także dalsze kształcenie w zakresie odmian specjalistycznych języka francuskiego/hiszpańskiego/portugalskiego oraz dalsze rozwijanie praktycznej umiejętności rozumienia i przekładu różnych gatunków tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich). W zależności od wybranej specjalizacji studia zapewniają zdobycie pogłębionej, uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu lub z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego/ hiszpańskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

Praktyczna nauka języka francuskiego/hiszpańskiego/portugalskiego (strategie mówienia, pisania);
Język francuski/hiszpański/portugalski mediów i polityki, ekonomii, prawa i stosunków międzynarodowych;
Język francuski/hiszpański/portugalski w naukach technicznych;
Tłumaczenie ustne;
Strategie i techniki tłumaczenia;
Kulturowe aspekty przekładu;
Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym;
Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym;
Dydaktyka języka francuskiego/hiszpańskiego; Psycholingwistyka;
Glottodydaktyka.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

1. Język francuski: specjalizacja tłumaczeniowa lub nauczycielska.
2. Język hiszpański: specjalizacja tłumaczeniowa lub nauczycielska
3. Język portugalski: specjalizacja tłumaczeniowa.


Wybór specjalności następuje w trakcie procesu rekrutacji.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

Włada biegle językiem francuskim/hiszpańskim/portugalskim na poziomie C2 oraz wykazuje znajomość drugiego języka romańskiego (kontynuowanego) na poziomie B2+.
Absolwent kończący specjalizację tłumaczeniową ma świadomość roli tłumacza wobec wyzwań współczesnej cywilizacji oraz specyfiki kulturowej społeczeństw krajów frankofońskich, hispanojęzycznych i luzofońskich.
Potrafi tłumaczyć różnogatunkowe teksty: literackie, specjalistyczne (prawne, ekonomiczne, dyskursu medialnego).
Absolwent kończący specjalizację nauczycielską ma umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania języka hiszpańskiego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego lub hiszpańskiego pozwala na umiejętne rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz interkulturowej uczniów.
Otrzymuje tytuł magistra, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach trzeciego stopnia.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

biurach tłumaczeń,
urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Francją, Hiszpanią lub Portugalią oraz krajami frankofońskimi, hispanojęzycznymi lub krajami portugalskojęzycznymi,
wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
turystyce oraz sektorze usług wymagających gruntownej znajomości języka francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i kultury francuskiej, hiszpańskiej lub portugalskiej.
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Romanistów UMCS „Romaniacy”
Kole Naukowym Hispanistów
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl