Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia rosyjska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Program kształcenia na kierunku „Rusycystka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ) oraz drugiego języka słowiańskiego na spec. „język rosyjski w biznesie” i „białorutenistyka” (poziom A2 ESOKJ), uporządkowaną wiedzą filologiczną, znajomością realiów kulturowych Rosji oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy:

o języku i literaturze rosyjskiej,
o dziejach i kulturze rosyjskiej,
ogólnej o dyscyplinach filologicznych.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Spec. „język rosyjski w biznesie”

Przygotowuje specjalistów znających terminologię i słownictwo specjalistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem języka administracyjnego, polityki i gospodarki (w tym języka mediów, telewizyjnego, prasowego, języka nowych technologii), wzorce zachowań kulturowych w komunikacji, praktycznie wykorzystujących w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne.

Spec. „rosjoznawstwo”

Przygotowuje specjalistów mających pogłębioną wiedzę realioznawczą, podstawową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, politologii, socjologii i medioznawstwa oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji polsko-rosyjskich, rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Rosją w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

spec. „białorutenistyka

Przygotowuje specjalistów posiadających wiedzę z zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa białoruskiego, mających umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Rosją oraz Białorusią w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do funkcjonowania zawodowego;
posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Rosji i komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej;
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa rosyjskiego, zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej;
przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Rosji w zróżnicowanym kontekście.


absolwent spec. „język rosyjski w biznesie” konstruuje rozbudowane wypowiedzi ustne z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł; tworzy i rozumie zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie teksty w języku pisanym, wyraża złożone sądy i opinie w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, zna i praktycznie wykorzystuje terminologię i słownictwo specjalistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem języka administracyjnego, polityki i gospodarki, w tym języka mediów, telewizyjnego, prasowego, języka nowych technologii, posługuje się językiem potocznym; zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne oraz wzorce zachowań kulturowych w komunikacji;
absolwent spec. „rosjoznawstwo”, dysponujący pogłębioną wiedzę realioznawczą, podstawową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, politologii, socjologii i medioznawstwa oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji polsko-rosyjskich, ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Rosją w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.;
absolwent spec. „białorutenistyka”, dysponujący wiedzę z zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa białoruskiego, ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Rosją oraz Białorusią w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji;
doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Rosją, Białorusią i z krajami rosyjskojęzycznymi;
w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Rosji;
dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce itp.
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Rusycystów / Samorządzie Studentów
podjęcia studiów semestralnych w Rosji (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego, Smoleński Uniwersytet Państwowy), na Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku) oraz w innych zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programu europejskiego programu Erasmus +
wyjazdu na wakacyjne obozy językowe w Rosji, Bułgarii i na Białorusi.
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl