Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Glottodydaktyka polonistyczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Glottodydaktyka polonistyczna to kierunek o unikatowym profilu kształcenia, przygotowujący nauczycieli języka polskiego jako obcego. Glottodydaktyka polonistyczna jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem współczesnego społeczeństwa o wymiarze globalnym i koniecznością kształcenia wysokiej klasy specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach merytorycznych, pedagogicznych i dydaktycznych, uczących języka polskiego jako obcego lub drugiego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
Wprowadzenie do glottodydaktyki,
Kultura języka polskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
Normy zachowań grzecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
Warianty języka,
Różne kultury - różne obrazy świata,
Literatura polska w perspektywie historyczno-kulturowej,
Kontekst socjokulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
Dziedzictwo językowo-kulturowe,
Gramatyka funkcjonalna współczesnego języka polskiego,
Literatura polska w perspektywie historyczno-kulturowej E,
Podstawy poetyki.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

NAUCZYCIELSKA– specjalność daje wszechstronne kwalifikacje merytoryczne, pedagogiczne i dydaktyczne pozwalające uczyć języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach humanistycznych i społecznych).
Jest profesjonalnie przygotowany do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.
Ma ogólne wykształcenie humanistyczne, ma przygotowanie glottodydaktyczne, kulturowo-społeczne, językoznawcze, literaturoznawcze, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne.
Zna dwa języki obce – zachodnioeuropejski na poziomie biegłości B2 ESOKJRE i rosyjski/ukraiński na poziomie biegłej znajomości komunikacyjnej.
Dzięki wiedzy teoretycznej i nabytym umiejętnościom jest atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy, dobrze przygotowanym do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego w szkołach polskich za granicą, ośrodkach dla uchodźców i polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju, a także pełnienia funkcji ambasadora polskości w polonijnych placówkach kultury, np. bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych.
Może też prowadzić zajęcia w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych, podjąć pracę w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą czy komunikacją społeczną oraz zakładać własną działalność edukacyjną za granicą w skupiskach Polaków i w kraju w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

w szkołach polskich za granicą,
ośrodkach dla uchodźców i polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju, a także w ambasadach,
w polonijnych placówkach kultury, np. bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych.
Możliwości rozwoju

Studenckie Koło Naukowe Polonistów,
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów,
Koło Młodych Dydaktyków,
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej,
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów,
Studenckie Koło Naukowe Medioznawców,
Studenckie Koło Naukowe Edytorów.
Więcej informacji na stronie wydziału: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl