Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Iberystyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Iberystyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka hiszpańskiego lub/i portugalskiego na poziomie C1 lub B2 w zależności od wybranej specjalizacji, a także wiedzy o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego.
Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego lub/i portugalskiego;
Literatura hiszpańska i hispanoamerykańska;
Cywilizacja Hiszpanii, krajów hispanojęzycznych;
Tłumaczenie tekstów użytkowych;
Warianty językowe Hispanoameryki;
Podstawy marketingu i język handlowy;
Język w organizacji turystyki;
Geografia i turystyka krajów hispanoamerykańskich;
Systemy polityczne krajów hispanoamerykańskich;
Literatura portugalska i portugalskojęzyczna;
Cywilizacja Portugalii, krajów portugalskojęzycznych;
Tłumaczenie tekstów ekonomicznych;
Warianty języka portugalskiego;
Regiony turystyczne i język turystyki;
Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne i kulturowe krajów portugalskojęzycznych.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Hispanistyka (język hiszpański jako podstawowy):
specjalizacja tłumaczeniowa,
języki specjalistyczne,
specjalizacja hispanoamerykańska,
język hiszpański z językiem portugalskim.
Portugalistyka (język portugalski jako podstawowy):
specjalizacja tłumaczeniowa,
języki specjalistyczne,
specjalizacja luzo-brazylijska,
język portugalski z językiem hiszpańskim.
Wybór specjalności następuje w trakcie procesu rekrutacji.

Kandydat dokonuje wyboru specjalizacji w momencie składania dokumentów, podając wybraną przez siebie specjalizację jako "1" i inną wariantową jako "2", na wypadek braku miejsc na specjalizacji wybranej.
Spośród oferowanych 8 specjalizacji utworzonych zostanie maksymalnie 5 zgodnie z preferencjami kandydatów.
Utworzenie specjalizacji będzie możliwe przy zgłoszeniu się na nią minimum 15 osób. Liczba osób na specjalizacji nie może przekroczyć 20 osób. W przypadku zgłoszenia się na daną specjalizację większej liczby osób, kandydaci będą przyjmowani według otrzymanej punktacji (lista rankingowa).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma usystematyzowaną, rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury hiszpańskiej i/bądź portugalskiej oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach nie tylko Hiszpanii i Portugalii, ale także krajów hispanojęzycznych lub portugalskojęzycznych poza kontynentem europejskim.
Swobodnie włada językiem hiszpańskim/portugalskim w mowie i piśmie.
Wykazuje się znajomością drugiego języka, hiszpańskiego lub portugalskiego.
Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu,
literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury Hiszpanii i Portugalii oraz krajów hispanojęzycznych/portugalskojęzycznych.
Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi.
Sprawnie posługuje się językami specjalistycznymi.
Otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

biurach tłumaczeń, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Hiszpanią/Portugalią i krajami hispanoamerykańskimi/luzofońskimi,
wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej/portugalskiej i iberoamerykańskiej/luzofońskiej.
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Hispanistów.

Więcej informacji na stronie wydziału: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl