Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informacja w e-społeczeństwie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Głównym celem kierunku jest wyposażenie studentów w ogólną wiedzę stanowiącą podstawę dla refleksji teoretycznej odnoszącej się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, jak również wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące możliwości wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych w rozwoju systemu usług, technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych. W szczególności uzyskuje wiedzę dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych, znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług sektora publicznego i prywatnego, ich organizacji i promowania, znajomość rozwiązań prawnych dotyczących tych stref.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Kultura informacyjna w e-społeczeństwie,
Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy,
Organizacja i zarządzanie informacją,
Infobrokering,
Digitalne źródła informacji,
Prawne konteksty działalności informacyjnej,
Podstawy medioznawstwa,
Podstawy komunikacji społecznej,
Zachowania informacyjne.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Informacja w administracji i gospodarce

Specjalność wprowadza w problematykę organizacji i zarządzania informacją w sektorze administracji i gospodarki, wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do tworzenia i zarządzania cyfrowymi zasobami informacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno -komunikacyjnych.

Informacja w kulturze i mediach

Specjalność wprowadza w problematykę organizacji i zarządzania informacją w sektorze kultury i mediów, wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na kreowanie i realizowanie kampanii promocyjnych, projektów i e-imprez kulturalnych.

Informacja w nauce i edukacji

Specjalność wprowadza w problematykę organizacji i zarządzania informacją w sektorze nauki i edukacji, wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące kreowania i realizacji projektów oświatowych i naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych.

Podział na specjalności będzie dokonywany po II semestrze.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

ma wiedzę dotyczącą współczesnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy;
zna metody i narzędzia stosowane w procesach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji;
ma wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalnych, Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych;
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł, metod i narzędzi;
potrafi rozpoznawać i zaspakajać potrzeby różnych kategorii użytkowników informacji;
potrafi opisywać i analizować architekturę informacji i zawartość różnych typów źródeł informacji drukowych i elektronicznych, stosować heurystykę informacyjną, posługiwać się narzędziami do wyszukiwania informacji w sieci;
potrafi kreować i realizować kampanie promocyjne, projekty artystyczne, e-imprezy kulturalne, projekty naukowe, edukacyjne i administracyjne, pozyskiwać środki finansowe na ich realizację oraz promować gotowe produkty, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych;
posiada podstawowe umiejętności składu, redakcji i edycji różnych form wydawniczych tradycyjnych i tworzonych w przestrzeni wirtualnej; projektowania portali i wortali internetowych oraz stron WWW tworzonych w standardzie Web 2.0;
posiada umiejętność zastosowania technologii informacyjnych w tworzeniu grafiki, tekstów i multimediów oraz umiejętność obsługi popularnych platform edukacyjnych, kursów i szkoleń online, portali społecznościowych, animacji stron WWW;
potrafi zarządzać cyfrowymi zasobami informacji i wiedzy z wykorzystaniem podstawowych technologii informacyjnych;
posiada wiedzę ogólną z zakresu socjologii, psychologii społecznej, komunikacji, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

jednostkach administracji publicznej i państwowej oraz biznesie,
placówkach informacyjnych, bibliotekach, media tekach, instytucjach kulturalnych i medialnych,
organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach,
placówkach naukowych i oświatowych i innych, zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej
Studiowanie Informacji w e-społeczństwie umożliwia podjecie pracy w zawodach:

analityk informacji i raportów medialnych,
broker informacji, selektor informacji,
menędżer zawartości serwisów internetowych,
menedżer informacji,
specjalista zarządzania informacją,
specjalista od klasyfikowania i indeksowania informacji i innych pokrewnych.
Możliwości rozwoju

Student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych przez uczestnictwo w działalności Kół Naukowych:
Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii InfoHunters,
Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest.
Praktyczne umiejętności mogą być rozwijane poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w Instytucie: np. Digitalizacja książek dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Książki Obrazkowej w Lublinie, Digitalizacja i ewidencjonowanie zasobów informacyjnych towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Kolekcja cyfrowa książek edukacyjnych z przełomu XVIII/XIX wieku.
Więcej informacji na stronie wydziału: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl