Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informatologia stosowana - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Informatologia (informacja naukowa) jest dyscypliną naukową, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji oraz jej dystrybucją., czyli zarządzaniem zasobami informacyjnymi. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych i wyszukiwania informacji, a także pomoże poznać ekonomikę i ekologię informacji, architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji.


Studia przygotowują absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Treści kształcenia odnoszą się do problemów związanych ze społeczeństwem wiedzy i informacji, metodologii i terminologii specjalistycznej z obszaru informatologii, dziedzin pokrewnych oraz kierunków badawczych w nauce o informacji i bibliologii. Uwzględniają również zagadnienia edukacji informacyjnej oraz zarządzania i marketingu w praktyce informacyjnej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Specjalistyczna terminologia z nauki o informacji,
Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach,
Etyka w działalności informacyjnej,
Systemy informacyjne w nauce,
Uczestnictwo w kulturze i edukacja informacyjna,
Użytkownicy informacji,
Zarządzanie w placówkach informacyjnych,
Strategie marketingowe w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
Komunikacja bibliologiczna w epoce cyfrowej,
Ekonomika informacji (infonomika),
Tworzenie cyfrowych zasobów informacji,
Wyszukiwanie, selekcja i ocena informacji.
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/informatologia-stosowana-studia-2-stopnia,7367.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Bibliologiczne dziedzictwo kulturowe

Specjalność wprowadza w problematykę cyfrowej komunikacji bibliologicznej, estetyki książki, ruchu bibliofilskiego, kolekcjonerskiego i antykwarycznego w sieci, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące analizy i opracowania zasobów dziedzictwa kulturowego, stosowania metod i technik w badaniu tradycyjnych i cyfrowych zasobów bibliologicznych.

Cyfrowe zasoby informacji

Specjalność wprowadza w problematykę organizacji i zarządzania cyfrowymi zasobami informacji, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące m.in.: digitalizowania zbiorów i tworzenia bibliotek, repozytoriów i kolekcji cyfrowych, projektowania i prowadzenia baz danych, oceny skuteczności wyszukiwarek, stosowania metod, technik i wskaźników oceny rezultatów wyszukiwania, konstruowania strategii wyszukiwania informacji w Internecie, analizowania wiarygodności zasobów informacji i wiedzy.

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej

Specjalność wprowadza w problematykę organizacji zasobów informacyjnych w instytucjach publicznych, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące organizowania obiegu zasobów informacyjnych, wykorzystywania narzędzi PR, pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi, wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT w działalności instytucji publicznej.

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem I semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

zna metody i techniki stosowane w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
potrafi tworzyć źródła informacji, sprawnie wyszukiwać, selekcjonować i oceniać jakość informacji z różnych źródeł,
zna zasady zarządzania i strategie marketingowe wykorzystywane w praktyce działalności informacyjnej,
potrafi kategoryzować użytkowników informacji, rozpoznawać, analizować i monitorować ich potrzeby i zachowania informacyjne, wykorzystywać nowoczesne technologie i Internet w świadczeniu usług informacyjnych i prowadzeniu badań naukowych oraz analizie i opisie badań,
potrafi dokonywać samodzielnej analizy i opracowania zbiorów dziedzictwa kulturowego, umiejętnie stosuje specyficzne metody i techniki w badaniu tradycyjnych i cyfrowych zasobów informacyjnych,
potrafi organizować działalność placówek i agencji informacyjnych, stosować nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu informacją i pomiarach jakości informacji.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

przedsiębiorstwach działających na rynku książki, prasy i innych mediów (wydawnictwa, e-wydawnictwa, księgarnie, e-księgarnie, antykwariaty tradycyjne i elektroniczne, drukarnie, redakcje portali internetowych, redakcje czasopism elektronicznych),
różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów i systemów informacyjnych (w szczególności we wszelkiego typu ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, bibliotekach i media tekach, bibliotekach cyfrowych, repozytoriach i pracowniach digitalizacyjnych oraz innych pokrewnych instytucjach)
instytucjach zajmujących się zdobywaniem i przetwarzaniem informacji gospodarczej, firmach infobrokerskich
Możliwości rozwoju

Student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych przez uczestnictwo w działalności Kół Naukowych: Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii InfoHunters, Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest. Praktyczne umiejętności SA rozwijane poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach praktyk zawodowych we współpracy z firmami infobrokerskimi, ośrodkami informacji oraz portalami internetowymi. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych w Instytucie: np. Digitalizacja książek dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Książki Obrazkowej w Lublinie, Digitalizacja i ewidencjonowanie zasobów informacyjnych towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Kolekcja cyfrowa książek edukacyjnych z przełomu XVIII/XIX wieku.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl