Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kulturoznawstwo - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranych dziedzin i obszarów kultury, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Kulturoznawstwo zajmuje się zarówno historią kultury, jak i kulturą współczesną. Z jednej strony ukazuje kulturowe tradycje Polski i innych, wybranych obszarów świata, z drugiej zaś bada i diagnozuje stan dzisiejszej kultury.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Wstęp do kulturoznawstwa,
Historia kultury,
Antropologia kultury,
Socjologia kultury,
Teoria kultury,
Kultura audiowizualna,
Historia sztuki,
Wiedza o muzyce,
Wiedza o literaturze,
Komunikacja kulturowa,
Kultura mniejszości narodowych,
Współczesne życie kulturalne.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Medialna

Student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące specyfiki mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu oraz w zakresie public relations, zaś po ukończeniu studiów może zostać m.in. specjalistą do spraw organizowania oraz upowszechniania wiedzy i kultury medialnej.

Antropologia i socjologia kultury

Student posiadaumiejętności merytorycznego przygotowania i prowadzenia badań terenowych, analizy socjologicznej i antropologicznej tradycyjnych i współczesnych zjawisk kulturowych. Student przygotowywany jest do pracy w charakterze animatora działań kulturalnych i etatowego pracownika różnorodnych instytucji upowszechniania kultury, w tym także instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji oraz interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych itp.

Krytyka i animacja sztuki

Student nabywa wiedzę o problemach współczesnej kultury, umiejętności w zakresie analizy głównych dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych i multimediów. Absolwent studiów o tej specjalności może zostać krytykiem i menadżerem działań artystycznych, zwłaszcza w zakresie sztuk plastycznych, pracownikiem ośrodków kultury, jako animator działań artystycznych oraz organizator akcji szerzących kulturę, a także specjalistą do spraw popularyzacji kultury w ośrodkach społeczno-oświatowych.

Teatrologia i filmoznawstwo

Student nabywa umiejętności analizy i krytyki dzieła filmowego i teatralnego. Absolwent tej specjalności może zostać animatorem i instruktorem amatorskiego ruchu teatralnego, a także specjalistą w zakresie krytyki i upowszechniania problematyki teatrologicznej i filmoznawczej.

Judaistyka

Wramach tej specjalnościmiędzykierunkowej student ma możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw judaizmu, historii oraz kultury Żydów (zwyczaje, literatura, sztuki plastyczne, muzyka), a także opanowania w stopniu przynajmniej podstawowym języków hebrajskiego i jidysz. Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni zaznajomionych z tematyką żydowską, w związku z tym istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów tej specjalności w specjalistycznych instytucjach ogólnopolskich (np. Muzeum Żydów Polskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) lub regionalnych (muzea o profilu judaistycznym bądź z działami judaików) w charakterze pracownika merytorycznego albo animatora upowszechniania kultury; ponadto absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach (np. czasopisma żydowskie) czy nawet w placówkach dyplomatycznych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kulturoznawstwa UMCS w procesie kształcenia otrzymuje:

ogólne przygotowanie humanistyczne,
wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności),
umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych,
po uzupełnieniu wymogów pedagogicznych nasz absolwent może prowadzić przedmiot „Wiedza o kulturze” w szkołach ponadgimnazjalnych,
ponadto absolwent ma możliwość zdobycia określonych kwalifikacji i umiejętności.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tegokierunkubędzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych;
animator działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, fundacjach;
specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;
instruktor w placówce kulturalno-oświatowej;
merytoryczny pracownik muzeum i ruchu regionalnego;
przewodnik turystyczny i pracownik przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym);
badacz współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury;
nauczyciel przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny (Instytut Kulturoznawstwa) oferuje studentom możliwość udziału w następujących Kołach Naukowych:

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców,
Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury,
Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów,
Koło Naukowe Studentów Judaistyki,
Grupa Fotografów Lubelskich,
Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej,
Towarzystwo Rozgrywek i Animacji Dzieł Analogowych (TRIADA).
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl