Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kulturoznawstwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Kulturoznawstwo II stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celemjest pogłębienie wiedzy o kulturze współczesnej i dawnej oraz wybranych dziedzinach kultury i sztuki, takich jak film czy nowe media.W zależności od wyboru specjalności student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące takich obszarów jak: wielokulturowość w Polsce, zarządzanie w kulturze, antropologia i etnologia bądź media i kultura popularna.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metody badań kulturoznawczych, Film w kulturze, Antropologia współczesności, Tradycja w kulturze współczesnej, Sztuki intermedialne, Antropologia nowych mediów.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/instytut-kulturoznawstwa-umcs,8277.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność: student nabywa wiedzę z zakresu wielokulturowego zróżnicowania Polski, tj. mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych naszego kraju, problemów społecznych i kulturowych pogranicza; ma też wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz podstawy wybranego języka mniejszości.
Zarządzanie w kulturze: student ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania kulturą, polityki kulturalnej (w tym dotyczącą instytucji kultury, kreowania i promowania marki w kulturze); posiada podstawy wiedzy i umiejętności w zakresiepublic relations (dotyczące organizacji imprez kulturalnych, pisania tekstów PR oraz wystąpień publicznych) oraz dysponuje umiejętnościami zarządzania projektami kulturalnymi, a także pisania projektów społeczno-kulturalnych.
Antropologia i etnologia: student nabywa wiedzę z zakresu antropologii społeczno-kulturowej i etnologii, kultury regionalnej (miejskiej i wiejskiej), analizy tradycyjnych i współczesnych fenomenów kulturowych, w tym obrzędów i tekstów folkloru oraz elementów sztuki ludowej, zjawisk subkulturowych; absolwent może zostać merytorycznym pracownikiem muzeów i ruchu regionalnego, a także animatorem i etatowym pracownikiem różnorodnych instytucji upowszechniania kultury oraz instytucji zajmujących się dokumentowaniem i analizą zjawisk współczesnej kultury, ochroną i upowszechnianiem tradycji itp.
Media i kultura popularna: student zyskuje wiedzę i umiejętności związane z dziennikarstwem, w tym – dziennikarstwem internetowym, kulturalnym oraz modowym. Jest praktycznie przygotowany do redakcji scenariusza filmu, programu telewizyjnego oraz filmu dokumentalnego. Ma także podstawową wiedzę na temat kreacji wizerunku medialnego. W zakresie teorii – zyskuje wiedzę na temat kultury popularnej, a dokładniej – jej związków ze sztuką, widowiskiem oraz ciałem.
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

otrzymuje pogłębione przygotowanie humanistyczne,
poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin i obszarów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności,
umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych, a w zależności od ukończenia konkretnej specjalności – szczegółową znajomość wybranych dziedzin kultury.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych,
merytoryczny pracownik w muzeach,
specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej,
instruktor w placówce kulturalno-oświatowej,
nauczyciel przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.,
przewodnik turystyczny i pracownik przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym).
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny (Instytut Kulturoznawstwa) oferuje studentom możliwość udziału w następujących Kołach Naukowych:

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców, http://sknk.umcs.lublin.pl/
Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury, http://sknc.umcs.lublin.pl/
Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów,
Koło Naukowe Studentów Judaistyki, http://judaistyka.umcs.lublin.pl/
Grupa Fotografów Lubelskich,
Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej
Towarzystwo Rozgrywek i Animacji Dzieł Analogowych (TRIADA).
Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl