Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Lingwistyka stosowana - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym - z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

tłumaczenia konsekutywne,
analiza i przekład tekstu specjalistycznego,
przekład tekstów użytkowych,
przekład tekstów artystycznych,
warsztat zawodowy nauczyciela,
nowe media w dydaktyce,
dydaktyka kompensacyjna.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Studia licencjackie, specjalność translatoryczna

W ramach specjalności studenci nabywają podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywania zawodu tłumacza. Akcent położony jest na kształcenie praktyczne w zakresie tłumaczeń symultanicznych, specjalistycznych czy artystycznych. Nabycie kompetencji praktycznych w zakresie tłumaczeń umożliwiają także praktyki zawodowe odbywane m. in. w instytucjach publicznych . Podstawą kształcenia jest doskonalenie kompetencji językowo-kulturowej w zakresie dwóch języków obcych.

Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji językowych:

angielski z francuskim,
angielski z hiszpańskim,
angielski z niemieckim,
angielski z rosyjskim,
niemiecki z angielskim.
(Opcja angielski z portugalskim jest dopiero w przygotowaniu.)

Studia licencjackie, specjalność nauczycielska

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych w zakresie wybranego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru, natomiast wybór opcji językowych następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

opanował biegle dwa języki obce na poziomie C1/C1+;
posiada wiedzę zawodową na temat sektora usług tłumaczeniowych;
posiada podstawy teoretyczne w zakresie uwarunkowań prawnych zawodu tłumacza oraz technik translacji;
potrafi przygotować się do zadania translatorskiego i wykorzystywać w tym celu różne źródła informacji;
potrafi wykonywać zawód tłumacza w zakresie różnych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych;
ma umiejętności w zakresie posługiwania się zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny.
Absolwent ze specjalnością nauczycielską:

ma wiedzę na temat procesów wytwarzania języka oraz zna terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych;
potrafi realizować zadania dydaktyczne na różnych etapach edukacyjnych w zakresie jednego lub dwóch języków obcych: np. planować lekcję, dobierać techniki nauczania odpowiednie do potrzeb i możliwości uczniów, planować pracę zespołową, stosować różne formy oceniania.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

urzędach państwowych,
instytucjach Unii Europejskiej,
biurach tłumaczeń,
szkołach podstawowych (po studiach pierwszego stopnia), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (po studiach drugiego stopnia),
szkołach językowych.
Możliwości rozwoju

Zakład Lingwistyki Stosowanej oferuje studentom możliwość udziału w:

praktykach translatorskich organizowanych we współpracy z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Lublin, Państwowym Muzeum na Majdanku, Radiem eR, Wydawnictwem UMCS, Wydawnictwem Pedagogicznym UJK, Muzeum Zamoyskich, Spółką Euroedukacja, Lubelską Akademią Rozwoju, Czasopismem Genealogicznym, Radiem Centrum. Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Lubelskiej, Telewizją Akademicką UMCS.
Projektach edukacyjnych organizowanych we współpracy ze szkołami partnerskimi.
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl