Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Logopedia z audiologią - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu.

Przedmioty na kierunku logopedia z audiologią realizowane są w ramach następujących modułów kształcenia:

metodologiczne podstawy logopedii,
biologiczne podstawy logopedii,
metody lingwistyczne w logopedii,
zaburzenia mowy,
audiologia,
przedmioty pedagogiczne i przedmioty wybieralne,.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności na kierunku

1. Logopedia z audiologią ze specjalnością: logopedia kliniczna

Specjalność kliniczna umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń neurologicznych wieku rozwojowego, diagnozy i terapii zaburzeń głosu, gerontologopedii, dysfagii, logopedii onkologicznej, zaburzeń mowy w ADHD, padaczce oraz w obszarze obrazowania biomedycznego.

W przypadku przyszłego zatrudnienia absolwenta w służbie zdrowia, ukończenie specjalności "logopedia kliniczna" daje takie same uprawnienia co ukończenie studiów podyplomowych w zakresie "neurologopedii", to jest stanowi uzasadnioną podstawę do starań o skrócenie stażu w specjalności neurologopedycznej.

2. Logopedia z audiologią ze specjalnością: protetyka słuchu

Specjalność protetyka słuchu będzie umożliwiała poza nabyciem uprawnień logopedy i audiologa ogólnego przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania zawodu protetyka słuchu (kod zawodu; 321401).

Przygotowanie praktyczne do zdania egzaminu państwowego, wymagane stosownymi przepisami, będzie możliwe do zdobycia w ramach prowadzonego w czasie studiów przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie praktycznego studium protetyki słuchu (ok. 600 godzin). Ze względu na liczbę godzin kształcenia blok nie będzie wchodził do programu studiów. Decyzja o odbyciu takiego bloku, jest indywidualnym wyborem każdego studenta. Zaliczenie bloku nie musi być w czasie studiów trwania studiów, można go zaliczyć również po zakończeniu edukacji.
Studia na kierunku logopedia z audiologią specjalność protetyka słuchu zapewniają niezbędne, wymagane przepisami , przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu protetyk słuchu.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia z audiologią dysponuje nowoczesną i weryfikowalną wiedzą z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela- logopedy i audiologa ogólnego. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

Absolwent pierwszego stopnia studiów logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. Osoba kończąca studia licencjackie z zakresu logopedii z audiologią ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.
Dodatkowo, kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego.
Ukończenie studiów II stopnia umoż¬liwia zatrudnienie w charakterze logopedy i audiologa ogólnego we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami wymienionymi w kwalifikacjach licencjata, także w: szkołach ponadpodstawowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia. Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne).
Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

Naukowym Kole Logopedów i Audiologów
W celu umożliwienia studentom zapoznania się ze specyfiką pracy logopedy i audiologa w różnych placówkach zawarto umowy o współpracę z:
Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie,
Studencką Poradnią Logopedyczną, prowadzona na rzecz społeczności lokalnej przez studentów logopedii z audiologią.
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl