Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Translacja konferencyjna

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia II stopnia prowadzone wspólnie przez Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Instytut Anglistyki UMCS. Kierunek jest oparty na efektach specjalizacji „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego” realizowanej w latach 2011-2015 na Wydziale Humanistycznym UMCS w ramach projektu EFS „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki studiom na kierunku Translacja konferencyjna student otrzymuje niezbędne wykształcenie umożliwiające wykonywanie zawodu tłumacza ustnego, konferencyjnego, symultanicznego w zakresie wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego).


Nowoczesny program studiów utworzony został w oparciu o efekty współpracy z pracodawcami i stowarzyszeniami tłumaczy (TEPIS, LST) obejmuje:

a. Moduł translacji specjalistycznej: tłumaczenia dla biznesu i turystyki, sądowe, środowiskowe, symultaniczne,
b. Moduł komunikacji specjalistycznej: praktyczne przygotowanie językowe, warsztaty komunikacji specjalistycznej,
c. Moduł kompetencji jęz. ojczystego: stylistyka i retoryka j. polskiego, emisja głosu i dykcja,
d. Moduł technologii pracy tłumacza: narzędzia informatyczne w pracy tłumacza, warsztat techniczno-medialny,
e. Moduł kompetencji społecznych: wystąpienia publiczne i autoprezentacja, funkcjonowanie tłumacza w otoczeniu społeczno-ekonomicznym,
f. Moduł kształcenia dyplomowego: translatoryka, językoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo.
Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

a. Posiada wiedzę zawodową z zakresu (i) kształtowania działań translacyjnych w odniesieniu do kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych; (ii) przestrzegania standardów i wymogów jakościowych określonych przez instytucje rynku pracy; (iii) tłumaczenia symultanicznego; (iv) tłumaczenia tekstów użytkowych,
b. Posiada podstawy teoretyczne z zakresu technik tłumaczeniowych, teorii tłumaczenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego,
c. Posiada umiejętności: (i) operowania adekwatną terminologią specjalistyczną; (ii) konstruowania adekwatnych tekstów specjalistycznych; (iii) pozyskiwania wiedzy specjalistycznej; (iv) posługiwania się sprzętem technicznym i oprogramowaniem umożliwiającym lub wspomagającym proces tłumaczenia ustnego; (v) konstruowania własnej oferty rynkowej; (vi) tłumaczenia list dialogowych.
Zasoby sprzętowe

W ramach zajęć praktycznej nauki językówobcych oferujemy:

nowoczesne laboratorium językowe,
laboratorium komputerowe i inne środki technik medialnych.
W zakresie dydaktyki translacji wykorzystujemy:

2 laboratoria kabinowe w celu kształcenia tłumaczy symultanicznych
przenośne zestawy do tłumaczeń środowiskowych typu tour guide
oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo SDL Trados
systemy multimedialne służące kształceniu tłumaczy medialnych (tłumaczenie filmów: napisy – subtitles, listy dialogowe).
Możliwości zatrudnienia

Absolwent Translacji konferencyjnej będzie mógł podejmować pracę, jako, m.in.:

tzw. in-house w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych działających na rynku międzynarodowym i utrzymujących wewnętrzne służby tłumaczeniowe,
współpracownik agencji tłumaczeń w charakterze tłumacza lub korektora,
wolny strzelec (freelancer) świadczący szeroko pojęte usługi językowe, w tym tłumaczenie ustne,
dialogista bądź tłumacz opracowujący wersje językowe materiałów audiowizualnych,
lektor opracowujący materiały typu dubbing lub voiceover,
redaktor publikacji w języku obcym
Możliwości rozwoju

Wydział XX oferuje studentom możliwość udziału w praktykach, m.in.:

W administracji publicznej, np. Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Urząd Celny,
W instytucjach kultury i pożytku publicznego, np. Muzeum Państwowe na Majdanku, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Zamek Lubelski, Centrum Kultury w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Wsi Lubelskiej, Galeria Labirynt,
W wydawnictwach, np. Wydawnictwo Naukowe UMCS, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
W agencjach tłumaczeń, np. Lingway, mLingua, Skrivanek.


Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl