Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka historyczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Turystyka historyczna jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr na potrzeby biznesu turystycznego, w oparciu o zasób wiadomości z zakresu historii i praktyczną wiedzę dotyczącą mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na egzaminach dla pilotów wycieczek. Studia kończą się egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności studenta w zakresie pilotażu (odpowiedni certyfikat uprawnia do uprawiania zawodu!).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Obsługa ruchu turystycznego,
Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
Pilot a grupa,
Krajoznawstwo,
Marketing internetowy, tworzenie produktu sieciowego i systemy,
Projekty europejskie w turystyce,
Historia kultury i sztuki,
Odtwórstwo i inscenizacje historyczne w turystyce,
Obiekty poprzemysłowe w turystyce.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

brak specjalności

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk historycznych, społecznych i ekonomicznych umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki.
Posiada podstawy teoretyczne obsługi ruchu turystycznego i tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej.
Opanuje dwa języki obce (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), swobodnie włada także językiem specjalistycznym w zakresie studiowanej dyscypliny
Uzyska podczas praktyk zawodowych i szkoleń umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia imprez turystycznych, przygotowania oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz obsługi klienta, a także specjalistyczne uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

biurach podróży,
punktach informacji turystycznej,
jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych,
hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
placówkach muzealnych,
organizacjach społecznych.
Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki krajowej i zagranicznej.

Możliwości rozwoju

Studia na kierunku turystyka historyczna oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, ale i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu zwłaszcza o Koło Naukowe Studentów Krajoznawców, ponadto student może uczestniczyć w pracach kół zajmujących się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej).
Student może publikować swoje teksty naukowe zarówno na łamach czasopisma „Koło Historii”, a także periodyku „Podróżnik Historyczny”.
Studia zapewniają odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk.
Studenci otrzymują możliwość współpracy z firmami działającymi na rynku turystycznym i placówkami muzealnymi, np. Almatur Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej, Teatr NN Brama Grodzka (udział w szkoleniach, możliwości czasowego zatrudnienia lub wolontariatu).
Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl