Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka historyczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Turystyka Historyczna II stopnia jest kierunkiem studiów trwającym trzy semestry. Zajęcia odbywają się po południu, co umożliwia podjęcie studiów w systemie 35 plus (np. przez pracujących zawodowo). Głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wykorzystanie wiedzy historycznej w szeroko pojmowanej turystyce i tzw. przemysłach kreatywnych. Absolwenci specjalności lublinistyka, po adekwatnym egzaminie, uzyskają certyfikat uprawniający do profesjonalnego oprowadzania turystów po Lublinie i okolicach (w promieniu 20 km od Lublina) oraz pisania przewodników i poradników turystycznych. Natomiast absolwenci specjalności historia stosowana będą przygotowani do wykonywania różnych zawodów w zakresie przemysłów kreatywnych (np. ruch rekonstrukcyjny i organizacja imprez masowych, gry historyczne, konstruowanie i prowadzenie stron WWW, produkcja filmów historycznych, praca w środkach masowego przekazu).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Antropologia miasta/Antropologia wsi;
Historia kultury/Historia gospodarki;
Nauki pomocnicze turystyki historycznej;
Turystyka historyczna obszarów zurbanizowanych i wiejskich;
Infrastruktura turystyczna Lubelszczyzny;
Elementy prawa i administracji w turystyce historycznej;
Współczesne modele historiografii w praktyce turystyki;
Warsztat naukowy historyka - regionalisty i krajoznawcy;
Turystyka historyczna i jej formy;
Język obcy;
Polityka kulturalna państwa i samorządów terytorialnych;
Metodyka i technika pracy przewodnickiej Historia Lublina od średniowiecza po czasy współczesne;
Zabytki Lublina w topografii miasta;
Szlaki turystyczne Lublina;
Lublin jako węzeł komunikacyjny;
Dzieje lubelskiego przemysłu;
Sport i obiekty sportowe Lublina;
Lublin miastem akademickim;
Perspektywy rozwoju Lublina.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

1. Lublinistyka – tzw. studia przewodnickie są ukierunkowane na kształcenie przewodników turystycznych, osób interesujących się historią Lublina lub wiążących swą przyszłość z obsługą ruchu turystycznego.
2. Historia stosowana - studia dla osób zainteresowanych nowoczesnym formami narracji historycznej, pracy w instytucjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach).

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Studia przygotowują studenta do pracy w instytucjach krajoznawczo-turystycznych, samorządowych, fundacjach, muzeach, mediach i w innych obszarach kreowania kultury historycznej.
Studenci kierunku będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do oprowadzania turystów po Lublinie i okolicach, wydawanego przez Instytut Historii i jedną z lubelskich organizacji turystycznych.
Absolwent zyskuje możliwość zatrudnienia – w zależności od specjalności - w charakterze przewodnika, organizatora widowisk historycznych (jako nowej atrakcji turystycznej). Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie różnych zawodów w zakresie przemysłów kreatywnych (np. ruch rekonstrukcyjny i organizacja imprez masowych, gry historyczne, konstruowanie i prowadzenie stron WWW, produkcja filmów historycznych, praca w środkach masowego przekazu).
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w charakterze:

przewodnika,
organizatora widowisk historycznych (jako atrakcji turystycznych),
kreatora i producenta nowoczesnych środków i metod upowszechniania i promowania historii.
Możliwości rozwoju

Studia na kierunku turystyka historyczna drugiego stopnia oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, ale i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu zwłaszcza o Koło Naukowe Studentów Krajoznawców, ponadto student może uczestniczyć w pracach kół zajmujących się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej). Student może publikować swoje teksty naukowe zarówno na łamach czasopisma „Koło Historii”, a także periodyku „Podróżnik Historyczny”. Studia zapewniają odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk. Studenci otrzymują możliwość współpracy z firmami działającymi na rynku turystycznym i placówkami muzealnymi, np. Almatur Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku, PTTK w Lublinie, Stowarzysznie „Pogranicze”, Teatr NN Brama Grodzka, Muzeum Wsi Lubelskiej (udział w szkoleniach, możliwości czasowego zatrudnienia lub wolontariatu).

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
fax (+48) (81) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl