Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Matematyka

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
W ramach profilu ogólnolnokademickiego, podstawowym celem studiów na kierunku Matematyka jest:

przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętność przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
wykształcenie umiejętności przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, nabycie umiejętności formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
wypracowanie umiejętności wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
wykształcenie umiejętności korzystania z modeli matematycznych w tym statystycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
uświadomienie potrzeby samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności uczenia się przez całe życie,
przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach wykorzystujących metody matematyczne,
kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności,
przygotowanie do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.
Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka będą się wykazywać wszystkimi efektami przypisanymi do poziomu studiów, a w szczególności:

adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych i statystycznych,
umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych i statystycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym,
zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem do opisu i analizy procesów i zjawisk ekonomicznych, statystycznych lub innych ze sfery gospodarki,
umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Analiza czynnikowa,
Analiza danych jakościowych,
Analiza na rozmaitościach,
Analiza przeżycia,
Analiza regresji,
Analiza wariancji,
Aplikacje korporacyjne,
Budowa kompilatorów,
Dyskretne procesy stochastyczne,
Elektrodynamika,
Fizyka fazy skondensowanej,
Fizyka statystyczna,
Formy różniczkowe i teoria pola,
Geometria różniczkowa i teoria grawitacji,
Grafika komputerowa,
Gry i funkcje decyzyjne,
Kryptografia,
Matematyczne podstawy informatyki,
Mechanika kwantowa,
Mechanika teoretyczna,
Metody klasyfikacji danych,
Metody komputerowe w biologii i medycynie,
Metody numeryczne w zagadnieniach fizyki obliczeniowej,
Metody obliczeniowe w fizyce,
Metody statystyczne,
Metody stochastyczne w finansach,
Modele matematyczne w ubezpieczeniach,
Modelowanie matematyczne,
Optymalizacja,
Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
Procesy Markowa,
Procesy stochastyczne,
Prognozowanie szeregów czasowych,
Programowanie deklaratywne i funkcyjne,
Programowanie równoległe,
Programowanie współbieżne i rozproszone,
Równania różniczkowe cząstkowe w naukach przyrodniczych,
Sieci neuronowe i data mining,
Statystyka matematyczna,
Statystyka i analiza danych w biologii i medycynie,
Teoria grafów,
Teoria jądra atomowego,
Teoria ryzyka,
Weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych,
Wybrane zagadnienia z algebry i teorii liczb.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Biomatematyka

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę matematyczną ale też podstawową wiedzę z informatyki i nauk przyrodniczych. Mogą współpracować z biologami, lekarzami, informatykami, inżynierami, fizykami i chemikami przy tworzeniu modeli matematycznych, w tym statystycznych, zjawisk przyrodniczych, medycznych lub technicznych i przy komputerowych symulacjach tych zjawisk. Mają też wiedzę potrzebną do statystycznego przetwarzania danych.

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Matematyka teoretyczna

Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową.

Specjalność informatyczna

Absolwenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych.

Statystyczna analiza danych

Program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Zastosowania matematyki

Absolwenci tej specjalności w trakcie studiów otrzymują gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponują oni pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne, w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.

Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do nauczania matematyki i informatyki w szkołach wszystkich poziomów. Mają oni bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umieją również wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafią uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.

Zastosowania matematyki w fizyce

Program studiów stwarza możliwości zdobycia gruntownego wykształcenia matematycznego uzupełnionego o wiedzę z kluczowych dziedzin fizyki teoretycznej (mechanika teoretyczna, kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna czy współczesna teoria grawitacji i kosmologii). Szczególny nacisk położony jest na matematyczne aspekty teorii fizycznych oraz na zastosowanie zaawansowanego aparatu współczesnej matematyki do badania problemów nauki i techniki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych we współpracy z technikami, informatykami, fizykami i chemikami. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach doktorancki z fizyki teoretycznej lub matematyki.

Wybór specjalności następuje w czasie rekrutacji na studia (przy składaniu dokumentów).

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, w tym statystycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
ma świadomość potrzeby samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności uczenia się przez całe życie,
jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej i instytucjach administracji publicznej wykorzystujących metody matematyczne,
rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.

na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
ekonomią,
techniką,
informatyką,
matematyką finansową i ubezpieczeniami,
w instytucjach gospodarki rynkowej,
w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
w instytutach badawczych,
na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej,
na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
medycyną,
biologią,
biotechnologią
w instytucjach finansowych,
w instytucjach ubezpieczeniowych,
w instytucjach bankowych,
w przemyśle,
specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.
Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Akademia Platońska
Samorządzie Studentów Wydziału MFiI
Prowadzeniu Warsztatów Maturalnych
Prowadzeniu Koła Matematycznego dla Olimpijczyków
Organizacji Potyczek Matematycznych dla szkół ponadgimnazjalnych
Programie CopernicusProgramie DAAD
Więcej informacji: www.mfi.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl