Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizyka techniczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentów z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, zrozumienie zasad działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Program kształcenia wynika z założenia, że absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdą zatrudnienie w zawodach wymagających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń bądź wysokiej sprawności w korzystaniu z technologii informatycznych. Program kształcenia obejmuje klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki. W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab. Wiedza i umiejętności uzyskiwane przez studentów stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wspomagając mobilność zawodową absolwentów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kierunkach politechnicznych.
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Podstawy fizyki
Repetytorium z fizyki
Repetytorium z matematyki
Analiza matematyczna
Pracownia fizyczna wstępna
Metody opracowania wyników pomiarów
Technologie informacyjne
Algebra z geometrią
I Pracownia fizyczna
Astronomia
Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Podstawy fizyki kwantowej
Fizyka atomowa
Fizyka jądrowa
Fizyka ciała stałego
Termodynamika i fizyka statystyczna
Elektronika i elektrotechnika
Pracownia elektroniki
Rysunek techniczny
Grafika inżynierska
Pracownia specjalistyczna
Pracownia dyplomowa
Metody matematyczne fizyki
Mechanika techniczna
Podstawy fizyki technicznej
Finanse i rachunkowość dla inżynierów
Fizyka materii skondensowanej
Chemia
Numeryczne metody opracowania i wizualizacji wyników pomiarów
Pracownia fizyczna II
Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe
Automatyka pomiarów
Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur
Fizyka nanostruktur
Metody otrzymywania i badania nanostruktur
Nanofotonika
Materiały magnetyczne
Metody spektroskopowe
Bionanotechnologia
Radiacyjna modyfikacja materiałów
Ceramiki i kompozyty
Podstawy optyki geometrycznej i falowej
Anatomia i fizjologia
Anatomia i fizjologia wzroku
Prawo atomowe i ochrona radiologiczna
Urządzenia rentgenowskie i jądrowe
Biochemia fizyczna
Detekcja promieniowania – dozymetria
Pracownia fizyki medycznej.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Fizyka medyczna

Specjalność skierowana do osób interesujących się zastosowaniem metod fizycznych w medycynie. Studenci zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe) oraz aspektami prawnymi i bezpieczeństwa związanymi z ich stosowaniem. Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Zapoznają się również z podstawami optyki i jej zastosowaniami w optometrii. Będą mieli pracownie związane z powyższa tematyka i finalnie pracownie kliniczną, gdzie zetkną się realnym zastosowaniem różnorodnej aparatury medycznej.

Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Studenci zainteresowani procesami technologicznymi związanymi z powstawaniem nowych materiałów oraz szeroko rozumianą pracą laboratoryjną znajdą ciekawe zajęcia na specjalności: Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe. W czasie nauki studenci wysłuchają szereg wykładów związanych np. z technologia wysokiej próżni, nanofotoniki, bionanotechnologii itd., a które powinny być pomocne w procesach związanych z wysoką technologią. W celu rozwinięcia u studentów zdolności pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej przechodzą oni przez szereg różnego typu pracowni specjalistycznych. Poznają również podstawy praktycznej obróbki mechanicznej materiałów.
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

zna podstawowe prawa fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, optyki oraz astronomii,
zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii, równań różniczkowych,
zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
zna podstawowe i średnio zaawansowane metody matematyczne fizyki pozwalające opisać problemy z zakresu mechaniki klasycznej i kwantowej, termodynamiki oraz elektrodynamiki,
zna podstawowe założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin fizyki współczesnej,
zna podstawowe modele teoretyczne oraz metody doświadczalne fizyki atomowej, jądrowej i fizyki ciała stałego,
zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników,
zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej,
zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych,
zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej oraz podstawowe oprogramowanie,
zna podstawowe zasady finansowe związane z działalnością inżynierską,
posiada umiejętność obliczenia różnymi metodami błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania),
potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w zakresie wybranej specjalności,
ma zdolność oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych
potrafi wykorzystywać do kreowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne,
potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów,
potrafi przetestować prawidłowość działania i warunki pracy aparatury pomiarowej,
potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
fizyk medyczny
Możliwości rozwoju

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),
działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie),
organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych.
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.mfi.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl