Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia I stopnia na kierunku fizyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają studentowi zapoznać się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń z zastosowaniem matematyki na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia specjalistyczne pozwolą studentowi zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę np. w placówkach medycznych, biofizycznych czy związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Podstawy fizyki
Repetytorium z fizyki
Repetytorium z matematyki
Analiza matematyczna
Pracownia fizyczna wstępna
Metody opracowania wyników pomiarów
Technologie informacyjne
Algebra z geometrią
I Pracownia fizyczna
Astronomia
Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Podstawy fizyki kwantowej
Fizyka atomowa
Fizyka jądrowa
Fizyka ciała stałego
Termodynamika i fizyka statystyczna
Elektrodynamika
Pracownia specjalistyczna
Pracownia dyplomowa
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Biofizyka molekularna i medyczna

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych szeroko rozumianą biofizyką. Na tej specjalności będzie można zapoznać się z wiedzą dotyczącą np. biochemii, anatomii czy metodami diagnostyki medycznej. Studenci poznają aparaturę stosowną np. badaniach biotechnologicznych.


Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Na tej specjalności poruszane będą zagadnienia związane z energetyką jądrową. Będzie można uzyskać wiedzę chociażby o budowie elektrowni i jej zasadach działania, a także zapoznać się z aspektami bezpieczeństwa związanymi ze stosowaniem materiałów promieniotwórczych. Studenci zapoznają się też z metodami diagnostyki medycznej stosującej metody jądrowe.


Fizyka doświadczalna

Ta specjalność skierowana jest do studentów mających „zacięcie” eksperymentalne i pomiarowe. Szereg przedmiotów z tej specjalności kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, czyli zestawienie aparatury pomiarowej i przeprowadzenie za jej pomocą różnorakich badań. Dlatego w programie tej specjalności znajdują się przedmioty takie jak: pracownie oraz elektronika i automatyka pomiarów, numeryczne opracowanie wyników pomiarów.


Fizyka teoretyczna i astrofizyka

Specjalność dla studentów lubiących rozwiązywać problemy fizyczne przy użyciu narzędzi teoretycznych. W programie tej specjalności pojawiają się zajęcia, których zadaniem jest przybliżenie studentów różnych metod obliczeniowych fizyki. Jest tu tez miejsce na teorie związane z mechaniką ośrodków ciągłych, astrofizyki czy fizykę jądra i cząstek elementarnych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki,
zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników;
zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej,
zna podstawowe zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych,
zna założenia ontologii, teorii poznania i logiki w zakresie ich powiązań z fizyką i naukami przyrodniczymi,
ma wiedzę z obszaru fizyki dotyczącą podstaw funkcjonowania aparatury analitycznej i diagnostycznej,
wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić;
zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie studiowanej specjalności,
zna programy komputerowe i techniki numeryczne do wykonywania obliczeń fizycznych,
potrafi sformułować słownie prawa fizyki i astronomii oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym,
umie zaprojektować prosty układ elektryczny i elektroniczny do pomiaru wielkości fizycznych,
umie wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania w opracowaniu wyników eksperymentu i oszacowania jego dokładności,
potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w zakresie wybranej specjalności;
ma zdolność oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych; potrafi wykorzystywać do kreowania i rozwiązywania zadań praktycznych metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne,
potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej,
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
nauczyciel,
specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych
Możliwości rozwoju

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),
działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie),
organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.mfi.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl