Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program studiów II stopnia zapewnia zdobycie poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów I stopnia w zakresie opisu teoretycznego zjawisk i umiejętności wykorzystania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe. W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Laboratorium fizyczne,
Fizyka teoretyczna,
Fizyka fazy skondensowanej,
Fizyka kwantowa,
Współczesna teoria grawitacji,
Kwantowa teoria pola,
Teoria jądra atomowego,
Komputerowe modelowanie procesów fizycznych,
Programowanie rozproszone i równoległe,
Historia i metodologia fizyki,
Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych,
Elementy programowania,
Pracownia mikroprocesorowa,
Fizyka jądrowa II,
Sterowanie układami pomiarowymi,
Historia i metodologia fizyki.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Współczesna fizyka stosowana

Ta specjalność jest kierowana do studentów zainteresowanych zastosowaniami fizyki w różnorakich dziedzinach życia, np. medycynie czy szeroko rozumianym przemyśle. Z tego powodu na zajęciach szczególny nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności związane z zapoznaniem się działaniem, budową, zastosowaniem i obsługą różnego typu aparatury fizycznej. Studenci mają więc zajęcia np. z elementów programowania czy sterowania układami pomiarowymi. Ponadto studenci będą mieli do wyboru szereg wykładów specjalistycznych umożliwiających pogłębienie wiedzy i umiejętności z interesujących ich dziedzinach fizyki.

Fizyka teoretyczna

Studentom, pragnącym pogłębić wiedze zdobytą na I stopniu studiów kierunku fizyka i specjalności fizyka teoretyczna i astrofizyka proponujemy podjęcie nauki na specjalności fizyka teoretyczna. Oprócz rozszerzenia wiedzy np. z teorii grawitacji, jądra atomowego, cząstek elementarnych czy też teorii pola studenci rozwiną umiejętności związane ze stosowaniem komputera w obliczaniach teoretycznych. Ponadto studenci będą mieli do wyboru szereg wykładów specjalistycznych umożliwiających pogłębienie wiedzy i umiejętności z interesujących studentów dziedzinach fizyki.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwentka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

ma pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki,
ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod doświadczalnych, teorii fizyki ciała stałego, mechaniki kwantowej, metod doświadczalnych oraz teorii fizyki jądrowej i cząstek elementarnych,
zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności,
zna metody programowania do zastosowań w fizyce, obliczeń teoretycznych lub procedur doświadczalnych,
posiada pogłębioną wiedzę o zastosowaniu metod fizycznych w badaniach naukowych, przemyśle, diagnostyce i terapii medycznej, energetyce jądrowej, badaniach materiałowych i in.,
potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji samodzielnie przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne,
potrafi napisać program do wykonania obliczeń fizycznych lub sterowania układem pomiarowym,
jest w stanie samodzielnie przygotować ustne obszerne wystąpienie dotyczące problematyki naukowej lub technicznej w oparciu o literaturę naukową,
posiada umiejętność korzystania z naukowej literatury w języku obcym i znajomość języka obcego na poziomie B2+,
potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne; potrafi organizować pracę.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
nauczyciel,
specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii.
Możliwości rozwoju

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału,
działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału,
odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie),
organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych.
Więcej informacji: www.mfi.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl