Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Matematyka w finansach - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS


Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Z uwagi na złożoność finansową i prawną rzeczywistych problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, przedmioty dające pogłębioną wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych, systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki.

Program studiów II stopnia na kierunku Matematyka w finansach:

umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki lub zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym;
jest kontynuacją studiów I stopnia na kierunku Matematyka w finansach lub innych studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki lub na innych wydziałach. Obejmuje on więc zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej oraz obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, i gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi;
program studiów umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Obejmuje również przedmioty nastawione na przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej, finansowej i prawnej oraz wykształcenie właściwych umiejętności, które są potrzebne osobom prowadzącym działalność gospodarczą i finansową;
zapewnia elastyczność toku studiowania oraz możliwość jego indywidualizacji przez studentów zawierając dwie różne specjalności: aktuarialną oraz statystyczną;
w połączeniu z programem studiów I stopnia daje możliwość przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
jest unikalny i oryginalny w kształceniu na poziomie II stopnia w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski.
W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych
Bankowość
Data mining
Finanse behawioralne
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Finanse ubezpieczycieli
Metody klasyfikacji i dyskryminacji
Metody stochastyczne w finansach
Modelowanie aktuarialne
Pracownia Excel + VBA
Prawo podatkowe
Prawo ubezpieczeniowe
Regresja wielokrotna
Rynki kapitałowe
Wprowadzenie do inżynierii finansowej
Zaawansowane zagadnienia matematyki aktuarialnej
Zarządzanie ryzykiem aktuarialnym

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Specjalność aktuarialna. Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego.
Specjalność statystyczna. Program studiów w zakresie specjalności statystycznej rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.
Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań,
ma poszerzoną umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
ma pogłębioną umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
ma pogłębioną umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
ma poszerzoną umiejętność korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
ma pogłębioną umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zarówno zadań teoretycznych jak i aplikacyjnych,
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy złożonych problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych i ubezpieczeniowych,
potrafi nie tylko opisać, ale także prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej wykorzystujących zaawansowane metody matematyczne,
rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
jest gruntownie przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl