Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym celem jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i w dostosowaniu do określonych warunków środowiska przyrodniczego. Studenci poznają wiedzę o organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą się zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Poznają konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz poznają przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej
Przestrzenny wymiar gospodarki
Geodezja, topografia i kartografia
Grafika projektowa
Marketing i negocjacje
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Waloryzacja i ocena środowiska
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i wiejskich
Projektowanie urbanistyczne
Strategie i programy rozwoju
Projektowanie krajobrazu
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Planowanie przestrzenne. Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z określonymi celami, warunkami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi.
Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni. Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania i przekształcania obszarów zdegradowanych, niefunkcjonalnych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.
Architektura krajobrazu. Celem specjalności jest przygotowanie do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni życiowej człowieka zgodnie z jego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi.
Podział na specjalności jest dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz służących jej wdrażaniu instrumentów ekonomicznych, społecznych oraz technicznych;
Zna metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej;
Definiuje problemy planistyczne oraz sposoby ich interdyscyplinarnego rozwiązywania;
Konstruuje plany, studia, programy zagospodarowania przestrzennego dla różnych poziomów planowania przestrzennego;
Posługuje się przepisami prawa w zakresie gospodarki przestrzennej;
Zna warsztat metodyczny planisty i urbanisty;
Jest przygotowany do negocjacji i dyskusji z administracją rządową i samorządową oraz społeczeństwem nad przyjętymi rozwiązaniami w opracowanych projektach dokumentów.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego
jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną
w biurach projektowych (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej)
innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju.
Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Planistów
Samorządzie Studentów
Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.geografia.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ADRES

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

KONTAKT

tel. 81 537 68 48
fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl