Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Gospodarka przestrzenna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Celem studiów jest rozszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu planowania i projektowania przestrzeni zdobytych podczas studiów I stopnia. Studia w szczególności ukierunkowane są na rozszerzanie warsztatu planistycznego, zwłaszcza o instrumentarium wypracowane na polu naukowym. Realizowana koncepcja kształcenia zakłada europejską perspektywę rozwojową, która będzie wdrażana poprzez ujmowanie w poszczególnych modułach treści związanych z przestrzenią Unii Europejskiej oraz europejskimi systemami i narzędziami jej planowania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Samorząd i gospodarka w jednostce terytorialnej,
GIS i podstawy geodezji,
Ekonomia przestrzenna,
Geomonitoring i środowisko przyrodnicze,
Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny w UE,
Zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym,
Projektowanie terenów miejskich i wiejskich,
Ochrona zabytków i wartości kulturowych.
Szczegółowy program studiów

Wykazd specjalności w ramach kierunku

Urbanistyka i polityka przestrzenna

Specjalność ukierunkowana jest na poznawanie instrumentów gospodarowania przestrzenią, a w szczególności na kreowanie i przekształcanie środowiska miejskiego.

Gospodarka regionalna

Specjalność przygotowuje studentów do projektowania rozwoju regionalnego w aspekcie przestrzennym.

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią.
Rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej.
Zna europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego.
Prognozuje i modeluje procesy przestrzenne.
Przygotowuje ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej.
Stosuje technologie i systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu przestrzenią.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

jednostkach administracji samorządowej,
jednostkach administracji rządowej,
innych instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
instytucjach i organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
pracowniach planistycznych i projektowych.
Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Planistów,
Samorządzie Studentów,
Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy,
Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział,
Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej.
Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ADRES

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

KONTAKT

tel. 81 537 68 48
fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl