Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Psychosocjologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
Kulturowe podstawy turystyki i rekreacji
Geografia turystyczna
Ekonomiczne i prawne podstawy działalności turystycznej i rekreacyjnej
Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
Metody badawcze w turystyce i rekreacji
Programowanie i organizacja rekreacji
Analiza i funkcjonowanie rynku turystycznego
Organizacja i działalność przedsiębiorstwa turystycznego
Organizacja przedsiębiorstwa hotelowego
Systemy informatyczne w hotelarstwie
Obsługa klienta w biurze podróży
Podstawy wiedzy o żywieniu
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku (od II roku studiów):

Organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej. Zajęcia przygotowują do złożenia egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia pilota wycieczek.
Rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil praktyczny. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach.
Hotelarstwo – profil praktyczny. Celem specjalności jest kształtowanie kompetencji do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach . Zapewnia możliwość odbywania praktyk w hotelach zagranicznych.
Gospodarowanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych oraz do planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej.
Ekoturystyka – profil ogólnoakademicki. Specjalność ukierunkowana jest na sektor turystyki przyrodniczej. Daje znajomość waloryzacji zasobów przyrodniczych dla potrzeb różnych form turystyki oraz projektowania oferty turystycznej w oparciu o konkretne zasoby środowiska.
Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma pogłębioną wiedzę o świecie, jego regionalnym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym, ekonomicznymi i kulturowym
Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Posiada wiedzę na temat organizacji różnych form turystyki i rekreacji adresowanych do różnych grup odbiorców
Zna podstawy prawne i organizacyjne i zakres działalności organizacji, instytucji i stowarzyszeń związanych z turystyką i rekreacją
Projektuje ofertę turystyczną i rekreacyjną stosowną do określonych warunków i celów
Posiada przygotowanie do planowania oraz rozwoju turystyki i rekreacji na określonych obszarach
Wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane w turystyce
Wykazuje kreatywność i inicjatywę w realizacji zadań związanych z organizacją turystyki i rekreacji
Możliwości zatrudnienia

Studia przeznaczone są dla osób planujących karierę zawodową w zakresie:

przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców
obsługiwania i nawiązywania kontaktów oraz komunikowania się ze specjalistami z branży turystycznej
planowanie rozwoju infrastruktury turystycznej
organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji
pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym
podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji.
Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Globtroter
Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
Międzynarodowych targach turystycznych
Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
Różnych formach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami turystycznymi
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.geografia.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ADRES

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

KONTAKT

tel. 81 537 68 48
fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl