Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Polityka i gospodarka turystyczna,
Rozwój zrównoważony a turystyka i rekreacja,
Produkt, zarządzanie i marketing w turystyce i rekreacji,
Pedagogika czasu wolnego, zdrowia, rekreacji,
Metody i techniki badawcze w turystyce i rekreacji,
Potencjalne i funkcjonalne regiony turystyczne,
Gospodarka i planowanie turystyczne,
Strategie rozwoju turystyki i rekreacji,
Zarządzanie rozwojem turystyki,
Oddziaływanie turystyki i rekreacji na środowisko geograficzne.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności na kierunku

Turystyka dzieci i młodzieży – profil praktyczny.

Specjalność kształtuje umiejętności projektowania oferty turystycznej i rekreacyjnej stosownie do potrzeb różnych grup dzieci i młodzieży oraz jej realizacji w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Student ma możliwość zdobycia uprawnień wychowawców kolonijnych i kierowników wycieczek szkolnych.

Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogólnoakademicki.

Celem specjalności jest przygotowanie do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego z uwzględnieniem etapu planowania oferty, jej promocji i dystrybucji oraz oceny skutków z różnych punktów widzenia.

Turystyka zdrowotna – profil ogólnoakademicki.

Specjalność koncentruje się wokół prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów. W sposób szczególny pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych.

Geoturystyka – profil ogólnoakademicki.

Specjalność uczy rozumienia zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i hydrologicznych, które są przedmiotem zainteresowania turystycznego oraz przygotowuje do projektowania oferty turystycznej z wykorzystaniem atrakcji geoturystycznych.

Podział na specjalności jest dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego:

Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów związanych z rozwojem branży turystycznej.
Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.
Rozumie zależności pomiędzy turystyką a środowiskiem prawno-biznesowym, naturalnym i kulturowym.
Jest przygotowany do inicjowania różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, w tym także programowania i wdrażania innowacji.
Ma przygotowanie do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Możliwości zatrudnienia

Studia przeznaczone są dla osób planujących karierę zawodową w zakresie:

przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
obsługiwania i nawiązywania kontaktów oraz komunikowania się ze specjalistami z branży turystycznej,
planowania rozwoju infrastruktury turystycznej,
organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji,
pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym,
podejmowania samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji.
Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

Kole Naukowym Globtroter,
Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy,
Międzynarodowych targach turystycznych,
Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział,
Różnych formach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami turystycznymi.


Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ADRES

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

KONTAKT

tel. 81 537 68 48
fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl