Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).
Specjalności oferowane na kierunku Pedagogika są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

wprowadzenie do pedagogiki
wprowadzenie do psychologii
historia wychowania
techniki uczenia się
kultura języka
emisja głosu
teoria wychowania
dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej
metodologiczne podstawy badań pedagogicznych
porozumiewanie się w relacjach wychowawczych
pedagogika medialna
wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do egzaminu (zewnętrznego) umożliwiającego nauczanie języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do wykorzystywania w pracy zawodowej rozwiązań praktycznych, właściwych różnym systemom szkół alternatywnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczna jest przygotowany do zawodu pedagoga szkolnego, nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student tej specjalności będzie mógł rozwijać umiejętności interpersonalne oraz zdobyć kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz koloniach letnich.

Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi jest przygotowany do pełnienia roli pedagoga szkolnego w szkole podstawowej. Jest wyposażony w kompetencje, które umożliwią mu wypełnianie złożonych zadań, w tym między innymi: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych młodzieży; projektowanie działań opiekuńczych, prorozwojowych i interwencyjnych w celu wspierania uczniów (w razie potrzeby odwołując się do pomocy specjalistycznej); prowadzenia zajęć świetlicowych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy; kształtowania kultury szkoły poprzez działania integrujące społeczność szkolną. Dodatkowo jest wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji. Może również prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie korzystania z e-learningu i mediów, bezpieczeństwa w sieci, kształtowania postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii oraz kultur i wrażliwości etycznej w odniesieniu do stosowania nowych technologii.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru (do 10 listopada).

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Warunkiem podjęcia studiów na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego. Ponadto warunkiem przyjęcia na specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego jest pozytywne zaliczenie wstępnego sprawdzianu umiejętności z zakresu języka angielskiego (poziom B2).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

posiada podstawową wiedzę na temat: specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

placówkach wychowania przedszkolnego;
szkole podstawowej;
placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
placówkach o charakterze poradnianym itp.
Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie,
udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów,
pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia,
pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła”,
udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.pip.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Pedagogiki

Sekretariat
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
Tel. +48 (81) 537 63 06

Instytut Psychologii

Sekretariat
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Tel. +48 (81) 537 60 57