Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

pedagogika ogólna,
antropologia kulturowa,
współczesne kierunki pedagogiczne,
metodologia badań społecznych,
media w komunikacji społecznej,
psychologia społeczna,
psychologia wychowawcza,
wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.
Wykaz specjalności w ramach kierunku

Pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą jest przygotowany do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki M. Montessori oraz uzyskuje kompetencje do zakładania i prowadzenia działalności edukacyjnej w sektorze niepublicznym. Połączenie specjalności pedagogika M. Montessori i zarządzanie oświatą umożliwia uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach takich jak: przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i in.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności uzyskuje umiejętności w zakresie pedagogiki kreatywności do pracy z dziećmi w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz innych placówkach edukacyjnych stosujących pedagogikę kreatywności.
Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących pogłębić i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności uzyskane na studiach pierwszego stopnia nadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Pedagogika szkolna z edukacja zdrowotną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z edukacja zdrowotną jest przygotowany do pełnienia roli pedagoga szkolnego (w szkołach ponadpodstawowych), edukatora i promotora zdrowia w placówkach szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradnianych, zakładach opieki zdrowotnej itp. Jest wyposażony w kompetencje, które umożliwią im m.in.: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych młodzieży; projektowanie działań opiekuńczych, prorozwojowych i interwencyjnych w celu wspierania uczniów; realizowanie programów adaptacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój społeczny i osobisty uczniów; organizowanie działań integrujących społeczność szkolną; projektowania działań placówki w zakresie promocji zdrowia itp.

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną przygotowany jest do pełnienia roli pedagoga w szkole ponadpodstawowej, placówkach poradnianych lub opiekuńczo-wychowawczych w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest wyposażony w kompetencje umożliwiające m. in.: diagnozowanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych młodzieży, określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności wychowawczych; projektowanie i prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju (realizowanie programów profilaktycznych i wychowawczych dotyczących m.in. profilaktyki uzależnień, agresji, przygotowania do korzystania z mediów).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną wyposażony jest w kompetencje niezbędne do: opracowywania programów i strategii wychowawczych; konstruowania projektów opieki nad osobami w różnym wieku; prowadzenia diagnozy pedagogicznej; projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej oraz organizowania czasu wolnego.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do pełnienia zawodowej roli: pedagoga m.in. w placówkach: wspierających rodzinę dysfunkcyjną, interwencyjnych, socjalizacyjnych, organizujących czas wolny, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w przedszkolach i szkołach (w świetlicy),bursach, internatach; kuratora sądowego oraz pedagoga ulicy.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i edukacyjne przygotowany jest do pracy na stanowisku nauczycielskim – szkolnego doradcy zawodowego/pedagoga, który posiada również kompetencje doradcy edukacyjnego. Może być zatrudniony w szkołach ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskuje uprawnienia m.in. do: prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej; organizowania i udzielania pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej; wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży.

Doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalne nabywa w trakcie studiów m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp.
Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej i in.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;.
posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez cale życie oraz stymulowania rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych;
posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

placówkach wychowania przedszkolnego;
szkole podstawowej;
placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
placówkach o charakterze poradnianym;
biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej itp.
Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych,
udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów,
pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia,
pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła”,
udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS),
udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.


Więcej informacji: www.pip.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Pedagogiki

Sekretariat
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
Tel. +48 (81) 537 63 06

Instytut Psychologii

Sekretariat
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Tel. +48 (81) 537 60 57