Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Psychologia

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Opis kierunku

AAzwiń
OPIS
Psychologia jest kierunkiem studiów realizowanych w ramach jednolitego, 5-letniego kształcenia, kończącego się obroną pracy magisterskiej. Profil kształcenia ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Instytucie Psychologii UMCS badaniami naukowymi. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Kończą się nadaniem ich absolwentom tytułu zawodowego „magistra psychologii”. Podstawą do nadania tego tytułu zawodowego jest zaliczenie przewidzianych programem studiów egzaminów (osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia zakładanych w programie kształcenia) oraz przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.
Psychologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej a także daje możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
osobowość
metodologia badań psychologicznych
diagnoza psychologiczna
psychologia różnic indywidualnych
procesy poznawcze
pomoc psychologiczna oraz szereg zajęć specjalnościowych.
Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia – (kierownik specjalności dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. nadzw.) obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego i ludzi starszych; aktualne problemy społeczne, między innymi np. uzależnienia, przemoc w rodzinie; zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej (dysleksja, dyskalkulia) i zachowaniu; problemy psychologiczne osób dotkniętych chorobą somatyczną, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i intelektualnie; wybrane aspekty psychologii sądowej; zaburzenia poznawcze, emocjonalne, osobowości oraz inne konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (zagadnienia z dziedziny neuropsychiatrii i neuropsychologii dotyczące problemów psychologicznych ludzi np. po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi, schizofrenią) oraz zagadnienia psychoterapii, rehabilitacji neuropsychologicznej i innych form pomocy psychologicznej.
Specjalność Psychologia przemysłowa – (kierownik specjalności dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. nadzw.) Specjalność odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych problematyką psychologii pracy i organizacji, które łączą swoją przyszłość zawodową z pracą w działach HR, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzeniem szkoleń, a także tworzeniem gier komputerowych. Tematyka specjalności obejmuje rozwój organizacji, w tym diagnozę problemów organizacyjnych, zarządzanie kulturą organizacji, nowoczesne techniki rekrutacyjne. W ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę niezbędną w tworzeniu wizerunku osobistego i przedsiębiorstwa, a także zapoznają się z możliwościami i procedurami zakładania własnych działalności gospodarczych. Realizowane będą zagadnienia tradycyjnie związane z psychologią przemysłową, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli zarządzanie wiekiem, projektowanie treningów menedżerskich, doradztwo kariery i wspierania rozwoju zawodowego. Propozycją nowatorską, nawiązującą do potrzeb współczesnego rynku pracy jest projektowanie kompetencyjnych gier symulacyjnych.
Specjalność Psychologia rodziny – (kierownik specjalności dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw.) Kształcenie na specjalności ma na celu przygotowanie profesjonalnie przygotowanych kadr psychologicznych dla wszystkich typów instytucji i placówek terapeutycznych, policji, poradni psychologicznych, szpitali, szkół, sądów rodzinnych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych ośrodków, udzielającej szeroko pojętej pomocy rodzinie. Absolwent specjalności posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: a) diagnozy rodziny (wykrywania i opisywania prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania rodziny); b) pomocy psychologicznej rodzinie (realizacja zadań związanych z podejmowaniem działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do nawiązania prawidłowego kontaktu pomocnego z rodziną oraz nawiązania współpracy z instytucjami i organizacjami pomocy rodzinie); c) polityki społecznej państwa i instytucji ją realizujących, występujących jako podmioty w rozwiązywaniu problemów rodziny. Absolwent specjalności Psychologia Rodziny to w założeniu specjalista w zakresie pracy z rodziną – diagnozy jej potrzeb i problemów a także udzielania pomocy w postaci: działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych aż po interwencję kryzysową.
Specjalność Psychologia społeczna – (kierownik specjalności dr hab. Piotr Brzozowski, prof. nadzw.) przedstawia osiągnięcia teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej subdyscypliny naukowej. Analizuje mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i spostrzegania społecznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią pozytywną i psychologią środowiskową, konfliktami społecznymi (w tym terroryzmem) oraz wybranymi aspektami społecznymi pracy człowieka - zarządzaniem, organizacją, czy zasobami ludzkimi. Obejmuje także analizę zachowań konsumenckich i ekonomicznych oraz działań reklamowych, public relations i marketingu politycznego, a także metodologię badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem badań marketingowych. Specjalność Psychologia Społeczna dotyczy również patologii społecznych - ich genezy, przejawów, profilaktyki, a szczególnie kształtowania umiejętności przeciwdziałania im.
Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji – (kierownik specjalności prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis) przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w licznych instytucjach powiązanych z edukacją. Przygotowuje studentów do podejmowania różnych ról zawodowych w szeroko rozumianej edukacji – począwszy od wczesnej interwencji i wspomagania, przez pomoc psychologiczną w szkołach każdego szczebla, po specjalistyczną pracę diagnostyczno-terapeutyczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studenci zostaną wyposażeni w pogłębione umiejętności diagnozowania, wspomagania i terapii zaburzeń neurorozwojowych (np. dysleksji czy SLI) i innych problemów (np. mutyzm, lęk szkolny, zaburzenia okresu dorastania), a także wspierania uczniów zdolnych.
Podział na specjalności będzie dokonywany po V semestrze.

Po ukończeniu studiów Absolwent:

posiada wiedzę zawodową z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej a w szczególności jednej z wybranych specjalności – dającą przygotowanie do pracy psychologa – praktyka zdolnego do rozpoznawania problemów i niesienia szeroko rozumianej pomocy psychologicznej;
posiada podstawy teoretyczne i empiryczne z zakresu podstawowych dyscyplin psychologicznych – stanowiące podstawę dla rozumienia funkcjonowania człowieka w świecie;
zna podstawy diagnostyki psychologicznej, ma świadomość etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych i przestrzegania wartości etycznych w pracy psychologa – praktyka;
posiada umiejętności korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnego konstruowania nowych narzędzi poprawnych pod względem psychometrycznym;
jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich);
opanuje biegle język obcy z elementami języka specjalistycznego.
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Poradniach zdrowia psychicznego
Placówkach medyczno-leczniczych
Placówkach oświatowo-wychowawczych
Firmach szkoleniowych oraz doradczych
Mediach
Agencjach reklamy
Możliwości rozwoju

Kierunek Psychologia oferuje studentom możliwość udziału w:

Studenckich Kołach Naukowych:
„Studenckie Koło Naukowe Psychologów”;
„Adesse”,
„Quaero”,
Samorządzie Studentów;
Projektach badawczych realizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii;
Prowadzeniu badań według własnych projektów np. do pracy magisterskiej w Laboratorium Badawczo-Dydaktycznym Instytutu Psychologii pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Psychologii.
Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.pip.umcs.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
3) Aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
4) Kserokopię dowodu tożsamości lub paszportu, bez potwierdzenia urzędowego (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat. oswiadczenie.docx

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:

1) Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (łącznie z częścią B dyplomu, tzw. suplementem) oraz oryginał do wglądu,
2) Kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dostępny jest w uchwale rekrutacyjnej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/135438-zr-nr-39-2020-harmonogram-rekrutacji-2020-2021-popr-2-1.pdf

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne. Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie uczelni pod adresem www.umcs.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Instytut Pedagogiki

Sekretariat
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
Tel. +48 (81) 537 63 06

Instytut Psychologii

Sekretariat
pl. Litewski 5
20-080 Lublin
Tel. +48 (81) 537 60 57